Osoby uczące się w Krajowa Szkoła Administracji Publicznej są kompleksowo przygotowywane do wykonywania pracy na różnych stanowiskach w administracji publicznej. Dowiedz się jak dostać się do KSAP wziąć udział w profesjonalnym kształceniu urzędników.

Kto może wziąć udział w rekrutacji?

O przyjęcie do Krajowej Szkoły Administracji Publicznej mogą ubiegać się osoby, które:

• do ostatniego dnia postępowania rekrutacyjnego nie ukończyły 32 lat,
• posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych z tytułem magistra lub równorzędnym.
Ponadto spełniają wymagania umożliwiające przyszłe zatrudnienie w administracji publicznej:
• są obywatelami Rzeczpospolitej Polskiej z zastrzeżeniem art. 5 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (tekst jednolity: Dz. U. 2014 poz. 1111),
• korzystają z pełni praw publicznych,
• cieszą się nieposzlakowaną opinią,
• nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• ich stan zdrowia pozwala na zatrudnienie w administracji publicznej.


Warunkiem rozpoczęcia kształcenia w KSAP jest zobowiązanie się słuchacza do podjęcia i wykonywania, przez okres nie krótszy niż pięć lat od daty jej ukończenia, pracy w urzędach administracji publicznej na stanowiskach, jakie bezpośrednio po ukończeniu Szkoły stawia do ich dyspozycji Prezes Rady Ministrów (art. 5 Ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o Krajowej Szkole Administracji Publicznej).

Osoby, które decydują się kandydować do KSAP, powinny mieć świadomość, że przyszła praca w administracji publicznej i uzyskanie statusu urzędnika mianowanego wiąże się z wymogiem przestrzegania zasad etyki korpusu służby cywilnej. Zasady te określone są w zarządzeniu nr 70 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2011 r. w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej.

EGZAMIN

O przyjęciu do Krajowej Szkoły Administracji Publicznej decyduje egzamin konkursowy, który odbywa się raz do roku i wyłania do 40 słuchaczy.

Egzamin konkursowy składa się z trzech etapów:
• testu wiedzy i sprawdzianu umiejętności,
• egzaminu z języka obcego i zadania pisemnego w języku polskim,
• rozmowy kwalifikującej.


Dwa pierwsze etapy mają charakter pisemny, trzeci ma formę rozmowy z Komisją Rekrutacyjną. Po każdym z etapów Komisja Rekrutacyjna ustala minimalną liczbę punktów koniecznych do uzyskania w każdej z części egzaminu, kwalifikujących do następnego etapu. Do kolejnego etapu przystępują jedynie osoby, które pozytywnie ukończyły etap poprzedni.

I etap egzaminu to test wiedzy i sprawdzian umiejętności

Test wiedzy jest zamkniętym testem wyboru i składa się ze 100 pytań. Sprawdza poziom wiedzy kandydata o szeroko pojętych problemach polskiej administracji publicznej i gospodarki oraz Unii Europejskiej.

Sprawdzian umiejętności polega na rozwiązaniu zadań badających predyspozycje do pracy w administracji publicznej.

II etap to egzamin z języka obcego i zadanie pisemne w języku polskim

Osoby biorące udział w postępowaniu rekrutacyjnym do KSAP zdają egzamin pisemny z języka angielskiego, francuskiego lub niemieckiego, który składa się z czterech części sprawdzających następujące umiejętności na poziomie B2:

• praktyczną znajomość struktur językowych i słownictwa,
• rozumienie ze słuchu (w oparciu o wysłuchany fragment tekstu),
• rozumienie tekstu pisanego (np. artykułu prasowego),
• pisanie (przygotowanie krótkiego tekstu).


Zadanie pisemne w języku polskim sprawdza natomiast umiejętności identyfikowania i analizy problemów oraz formułowania wniosków. Egzamin polega na rozwiązaniu zadań problemowych na podstawie przedstawionych materiałów.

Etap III to rozmowa kwalifikacyjna

W trakcie rozmowy kwalifikującej Komisja Rekrutacyjna dokonuje ostatecznej oceny kandydata pod kątem jego przydatności do służby publicznej. Komisja bierze pod uwagę przede wszystkim następujące kryteria: motywację, predyspozycje do pracy na wyższych stanowiskach w administracji publicznej, potencjał rozwojowy, kreatywność oraz kulturę osobistą.
Rozmowa kwalifikująca obejmuje również krótki dialog w języku obcym, mający na celu ocenę umiejętności wypowiedzi ustnej w języku, z którego kandydat zdawał egzamin pisemny.

Oprac: M.S