Czy obowiązek przeprowadzania pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia jest uzależniony od czasu, jaki pracownik spędza w narażeniu na dany czynnik? Czy na obowiązek przeprowadzenia takich pomiarów wpływa fakt, że pracownicy pracują krócej niż 8 godzin dziennie?

Polecany produkt: Czas pracy >>>

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy w zakresie ochrony pracowników przed chorobami zawodowymi i innymi schorzeniami związanymi z pracą jest przeprowadzanie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia. Pracodawca powinien rejestrować i przechowywać ich wyniki, a także udostępniać je pracownikom. Obowiązki te wykonuje na swój koszt.
Tryb, metody, rodzaj i częstotliwość wykonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy, a także sposób rejestrowania i przechowywania ich wyników, jak również przypadki, w których konieczne jest prowadzenie pomiarów ciągłych, reguluje rozporządzenie w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Natomiast wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń chemicznych i pyłowych oraz natężeń fizycznych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy określa rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
Przepisy bhp, w tym wskazane wyżej rozporządzenia, nie uzależniają jednak obowiązku przeprowadzania pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy od czasu, jaki pracownik spędza w narażeniu na dany czynnik. Obowiązek ten zależy wyłącznie od występowania takiego czynnika oraz wyników poprzednich badań. Należy bowiem zauważyć, że w przypadku np. czynników chemicznych, nawet krótkotrwałe narażenie na nie dla niezabezpieczonego odpowiednio pracownika (np. w środki ochrony indywidualnej) może nieść negatywne skutki dla jego organizmu. Podobnie jest w przypadku czynników fizycznych (np. hałasu) – już krótkotrwała ekspozycja może prowadzić do nieodwracalnych zmian (np. uszkodzenia słuchu). Pracodawca powinien zatem przeprowadzać pomiary bez względu na wymiar czasu spędzany przy stanowisku pracy, na którym występuje narażenie na dany czynnik szkodliwy dla zdrowia. Takie pomiary należałoby więc przeprowadzić również wtedy, gdy pracownik pracuje w narażeniu krócej niż 8 godzin dziennie.
Podstawa prawna
Art. 227 par. 1 pkt 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.).
Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. poz. 817).
Rozporządzenie ministra zdrowia z 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. nr 33, poz. 166).