Już wiadomo, o jakich konkretnie zawodach Polska będzie przekazywała informacje do europejskiej bazy IMI, w sytuacji, gdy osoba np. straci prawo do wykonywania profesji. Listę tę określa projekt rozporządzenia prezesa Rady Ministrów w sprawie wykazu zawodów regulowanych podlegających wzajemnemu ostrzeganiu państw członkowskich.
Właściwe ograny krajów UE (takie np. jak ministerstwa czy samorządy zawodowe) są zobowiązane do przesyłania informacji o osobach, w stosunku do których orzeczono zakaz, zawieszenie, ograniczenie albo pozbawienie prawa wykonywania zawodu. – Mechanizm ostrzeżeń ma zapobiec przemieszczaniu się tych osób w celu wykonywaniu tych profesji w innych krajach UE – uzasadnia resort nauki.
Obowiązek ten będzie dotyczyć zawodów regulowanych, które mają wpływ na bezpieczeństwo pacjentów albo są związane z edukacją osób małoletnich, w tym opieką nad dziećmi i wczesnym kształceniem. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wskazało, że w przypadku zawodów medycznych nowe przepisy obejmą 19 profesji, takich jak: asystent stomatologiczny, diagnosta laboratoryjny, dietetyk, felczer, fizjoterapeuta, logopeda, opiekun medyczny, ratownik medyczny, technik ortopeda, masażysta itd. Nie będą natomiast dotyczyć lekarzy, farmaceutów, dentystów, pielęgniarek czy położnych. W przypadku pracowników oświaty Polska poinformuje o nauczycielach gimnazjum, praktycznej nauki zawodu, przedszkola, szkoły podstawowej, ponadgminazalnej. Właściwy organ będzie miał trzy dni na poinformowanie o zakazie bądź ograniczeniu prawa do wykonywaniu zawodu.
Do systemu IMI będą przekazywane też informacje o orzeczeniach w sprawach dotyczących posłużenia się podrobionym lub przerobionym dokumentem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych lub uprawnień.
Osoba, o której organ wyśle informacje do IMI, zostanie o tym poinformowana i będzie mogła domagać się jej usunięcia, jeżeli dane, które się w niej znajdują, są nieprawdziwe. Jej dane zostaną usunięte z systemu, gdy wygaśnie np. zakaz wykonywania profesji.
Z uwagi na to, że przepisy powinny zostać wdrożone do polskiego prawa do 18 stycznia 2016 r., rozporządzenie ma wejść w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.
Etap legislacyjny
Projekt w trakcie konsultacji