Sądy, które rozpatrują odwołanie od negatywnej oceny okresowej członka korpusu służby cywilnej, nie są uprawnione do samodzielnej jej zmiany. Mogą jedynie ją uchylić i nakazać urzędowi jej ponowne przeprowadzenie. Taką uchwałę podjął Sąd Najwyższy.
Sprawa dotyczyła kobiety, pracownika służby cywilnej, zatrudnionej w urzędzie skarbowym na stanowisku starszego komisarza skarbowego. Naczelnik wydziału wystawił jej negatywną ocenę okresową. Zarzucił brak terminowości w rozpoznawaniu spraw, a także to, że nie potrafiła organizować pracy i nie przejawiała inicjatywy. Kobieta odwołała się do sądu I instancji. Urząd w odpowiedzi na pozew wskazał, że przeprowadził ocenę rzetelnie i zgodnie z przepisami.
Sąd potwierdził, że pracownica dopuściła się licznych naruszeń obowiązków i nieterminowo załatwiała sprawy. Pracownica odwołała się do sądu II instancji. Argumentowała, że nie mogła być rzetelnie oceniona, skoro dopiero po ośmiu miesiącach otrzymała opis swojego stanowiska (to na podstawie tego dokumentu jest ustalane, czy właściwie wywiązuje się z zadań). Ponadto zgodnie z par. 2 pkt 1 zarządzenia nr 1 prezesa Rady Ministrów z 7 stycznia 2011 r. w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej (M.P. nr 5 poz. 61 ze zm.) opis każdego nowo utworzonego stanowiska pracy sporządza się niezwłocznie po jego utworzeniu.
Sąd apelacyjny skierował pytanie prawne do Sądu Najwyższego, które sprowadzało się do trzech zagadnień. Pierwsze, czy sąd rozpatrujący odwołanie od oceny okresowej jest uprawniony do badania zastosowanych przez urząd procedur tej oceny. Drugie, czy wpływ na rozstrzygnięcie ma to, że pracodawca nie sporządził niezwłocznie opisu stanowiska, i ostatnie, czy sąd może zmienić ocenę z negatywnej na pozytywną albo nakazać taką zmianę urzędowi.
Sąd apelacyjny pytanie prawne argumentował rozbieżnością orzecznictwa.
SN orzekł, że sąd ma prawo badać, czy po stronie urzędu zostały spełnione wszystkie warunki formalne przy sporządzaniu oceny. Ma także prawo rozstrzygnąć, czy uchybienia proceduralne powinny skutkować uchyleniem oceny. SN uznał też, że sądy nie są uprawnione do zmiany oceny i nie powinny nakazywać pracodawcy takiej zmiany. Sędziowie mogą jedynie zdecydować o uchyleniu oceny i zobowiązaniu urzędu do jej ponownego przeprowadzenia.
ORZECZNICTWO
Uchwała Sądu Najwyższego z 27 stycznia 2016 r., sygn. akt III PZP 10/15