Czy stosunek pracy kobiety w ciąży zajmującej wyższe stanowisko w służbie cywilnej wygaśnie z mocy prawa w terminie 30 dni od wejścia w życie nowelizacji ustawy o służbie cywilnej? Czy przysługuje takiej osobie ochrona z kodeksu pracy?
Dr Sylwia Naszydłowska radca prawny, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie / Dziennik Gazeta PrawnaTakiej osobie przysługuje ochrona, przy czym warto podkreślić, że osoba zajmująca wyższe stanowisko w służbie cywilnej może być zatrudniona na podstawie mianowania albo też umowy o pracę. W tym pierwszym przypadku ustawa z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1111 ze zm.) gwarantuje ciągłość i stabilizację zatrudnienia w urzędzie.
Wskutek jednak ustawy z 30 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 34), która wchodzi w życie 23 stycznia 2016 r., taka ochrona nie będzie jednak dotyczyła stanowisk kierowniczych. Przy czym art. 9 ust. 1 ustawy o służbie cywilnej wskazuje, że w sprawach dotyczących stosunku pracy w służbie cywilnej, nieuregulowanych w ustawie, stosuje się przepisy kodeksu pracy i inne przepisy prawa pracy.
Tym samym kobiecie w ciąży zajmującej wyższe stanowisko w służbie cywilnej, co do której w dniu wejścia w życie nowelizacji ustawy ma zastosowanie art. 4 w brzmieniu „stosunki pracy z osobami zajmującymi w dniu wejścia w życie ustawy wyższe stanowiska w służbie cywilnej oraz kierownicze stanowiska w służbie zagranicznej, będące wyższymi stanowiskami w służbie cywilnej, wygasają po upływie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli przed upływem tego terminu nie zostaną im zaproponowane nowe warunki pracy lub płacy na dalszy okres albo w razie nieprzyjęcia nowych warunków pracy lub płacy”, pracodawca ma obowiązek zagwarantować ciągłość zatrudnienia. Wynika to z art. 177 par. 1 k.p.
Jeśli czytelniczka jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę, wówczas – w świetle regulacji kodeksowych – mamy do czynienia z kwalifikowaną postacią pracownika, tj. kobietą w ciąży, wobec której w związku z ograniczonym zakresem spraw merytorycznych uregulowanych w pragmatyce urzędowej z 2008 r. będą miały zastosowanie właściwe przepisy kodeksu pracy. Urzędniczka tak więc też podlega ochronie.