Niedozwolone jest zatrudnianie kobiet w ciąży lub karmiących w narażeniu na kontakt z substancjami i mieszaninami mającymi działanie mutagenne na komórki rozrodcze albo szkodliwy wpływ na laktację lub dziecko karmione piersią.
Tak wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z 13 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz.U. poz. 1737). Dziś wchodzi w życie.
Zmiana przepisów była niezbędna ze względu na konieczność dostosowania krajowych regulacji do prawa unijnego. Rozporządzenie w dotychczasowym brzmieniu wdrażało postanowienia dyrektywy Rady 92/85/EWG z 19 października 1992 r. w sprawie wprowadzenia środków służących wspieraniu poprawy w miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży, pracownic, które niedawno rodziły, i pracownic karmiących piersią (Dz.Urz. UE L 348 z 28 listopada 1992 r.). Tę ostatnią regulację zmodyfikowała jednak dyrektywa 2014/27/UE z 26 lutego 2014 r. dostosowująca ją do rozporządzenia nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dz.Urz. UE L 65 z 5 marca 2014 r.). Przy czym rząd i tak spóźnił się z implementacją, gdyż miał na to czas do 1 czerwca 2015 r.
Nowe przepisy doprecyzowują wykaz prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla kobiet w ciąży i karmiących w zakresie narażenia na czynniki biologiczne i chemiczne. Oprócz wspomnianych substancji chemicznych mających działanie mutagenne wskazują także np. te wymienione w ust. 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia ministra zdrowia z 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz.U. poz. 890). Chodzi m.in. o pył drewna twardego, alkohol izopropylowy oraz węglowodory aromatyczne obecne w sadzy i smole węglowej. Zabronione jest także zatrudnienie kobiet w ciąży i karmiących w narażeniu na takie czynniki biologiczne, które – na podstawie oceny ryzyka zawodowego – wskazują na możliwość zagrożenia zdrowia pracownicy lub mają niekorzystny wpływ na przebieg ciąży.
Etap legislacyjny
Rozporządzenie wchodzi w życie