Zagwarantowanie przestrzegania praw osób wyjeżdżających do pracy za granicę to główny cel projektu ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług. Wdraża ona do polskiego prawa postanowienia unijnej dyrektywy.
Kluczowe zagadnienia, które są w niej zawarte, to: polepszenie dostępu do informacji dla delegowanych m.in. poprzez stworzenie strony internetowej, wzmocnienie współpracy administracyjnej pomiędzy właściwymi organami państw członkowskich, m.in. dzięki wprowadzeniu terminów na udzielenie odpowiedzi (2 dni robocze na odpowiedź w sytuacjach wymagających pilnej reakcji, a w innych sprawach – 25).
Ponadto dyrektywa nakazuje wprowadzenie mechanizmów umożliwiających badanie, czy przedsiębiorstwo delegujące pracowników rzeczywiście prowadzi znaczącą działalność w państwie siedziby oraz czy wysłanie do pracy za granicę ma charakter tymczasowy.
Etap legislacyjny
W trakcie konsultacji