Rzecznik praw obywatelskich zabiega o pilną zmianę zasad naliczania składek od wynagrodzeń pracowników delegowanych. W tej sprawie zwrócił się do Elżbiety Rafalskiej, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.
– Zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników zatrudnionych za granicą u polskich pracodawców budziły liczne wątpliwości w praktyce ich stosowania przez organy rentowe. W efekcie sprawy były kierowane do rozstrzygnięcia w postępowaniu sądowym. Kwestie te były także podnoszone w skargach do rzecznika – wskazuje dr Adam Bodnar, RPO.
Dlatego rzecznik skierował sprawę do Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt SK 9/14). Wyrok w tej sprawie zapadł 28 października 2015 r. TK zgodził się z zarzutami RPO i orzekł, że par. 2 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. nr 161, poz. 1106 ze zm.) w zakresie, w jakim dotyczy pracowników zatrudnionych za granicą u polskich pracodawców, uzyskujących przychody niższe niż przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, jest niezgodny konstytucją. Zgodnie z tym paragrafem nawet jeżeli pracownik zarabia poniżej średniej pensji (czyli np. 3,7 tys. zł miesięcznie), to i tak firma musi odprowadzać składkę od tej wyższej kwoty.
TK orzekł również, że zakwestionowany przepis traci moc obowiązującą dopiero z upływem 12 miesięcy od ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw. Został on opublikowany 5 listopada 2015 r.
– Co prawda trybunał postanowił odroczyć termin utraty mocy kwestionowanej regulacji, to jednak brak jest uzasadnienia do utrzymywania w systemie prawnym niekonstytucyjnego przepisu ponad okres niezbędny do przygotowania stosownych zmian rozporządzenia – zauważa Adam Bodnar. Dlatego zwrócił się do minister pracy o niezwłoczne podjęcie prac legislacyjnych.