Uregulowanie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy funkcjonariuszy jest zadaniem dla ustawodawcy, a nie szefów poszczególnych służb. Uznał tak Trybunał Konstytucyjny.
Rzecznik praw obywatelskich zaskarżył regulacje dotyczące policjantów, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego oraz Służby Celnej. Funkcjonariuszy tych służb łączy to, że ochrona ich praw pracowniczych uregulowana jest w rozporządzeniach lub zarządzeniach, a nie ustawach. Artykuł 66 ust. 1 konstytucji zaś stanowi, że każdy ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a sposób realizacji tego prawa i obowiązki pracodawcy określa ustawa.
Trybunał Konstytucyjny nie miał wątpliwości: przepisy są niezgodne z ustawą zasadniczą. Dał ustawodawcy 12 miesięcy na wprowadzenie właściwych regulacji w ustawach. – Gdyby przepisy zostały uchylone niezwłocznie, w prawie nie byłoby żadnych zapisów regulujących prawa funkcjonariuszy, czyli sytuacja byłaby jeszcze gorsza niż dotychczas – argumentował sprawozdawca sędzia Piotr Tuleja.