W przyszłym roku wzrostu uposażeń mogą się spodziewać służby mundurowe i rządowi urzędnicy. Nie jest wykluczone, że na taki gest wobec swoich pracowników zdobędą się niektórzy samorządowcy, w tym wójtowie i prezydenci miast. Zawsze jednak urzędnicy mogą otrzymać indywidualne podwyżki lub bonusy. Na wyższe pensje nie mają co liczyć nauczyciele.
Czy poprawi się najmniej zarabiającym
Pracuję w nadzorze budowlanym na stanowisku urzędniczym. W tym roku moja pensja wyniosła 1750 zł brutto. Bardzo mnie to bulwersuje, bo zarabiam na poziomie płacy minimalnej. Czy w przyszłym roku będę mógł liczyć na podwyżkę?
TAK
Od stycznia 2016 r. płaca minimalna ma wzrosnąć o 100 zł do kwoty 1850 zł. To oznacza, że urzędnicy, którzy zarabiali poniżej tej wysokości, z mocy prawa otrzymają wyższe uposażenia. Dotyczy to też pracowników obsługi urzędów, w tym kierowców i sprzątaczek. Dodatkowo zgodnie z zaleceniem resortu finansów i szefa służby cywilnej od przyszłego roku urzędnicy, którzy zarabiają poniżej 2,5 tys. zł, mogą liczyć na podwyżki, które spowodują wyrównanie ich pensji do tej kwoty. Ostateczne jednak decyzje będą podejmowali dyrektorzy generalni z porozumieniu z szefami urzędów.
Podstawa prawna
Par. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 11 września 2015 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r. (Dz.U. poz. 1385).
Czy najniżsi stopniem otrzymają najwięcej
Jestem żołnierzem zawodowym w stopniu starszego szeregowego. Słyszałem, że od przyszłego roku mundurowi otrzymają podwyżki. Chciałem się dowiedzieć, czy w korpusie szeregowych będą one najwyższe?
NIE
Od stycznia 2016 r. średnie uposażenie żołnierza wyniesie prawie 4,5 tys. zł. Dla mundurowych zwiększono przeciętne uposażenie o 198 zł. W 2016 r. MON na podwyżki ma przeznaczyć 340 mln zł, w tym 215 mln zł dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy wywiadu i kontrwywiadu wojskowego oraz 125 mln zł dla pracowników cywilnych. Jeśli chodzi o konkretne stawki uposażenia zasadniczego od szeregowego zawodowego do starszego chorążego, to zwiększą się one od 100 zł do 200 zł. A od stopnia starszego chorążego do generała – o 210 zł. Starszy szeregowy będzie od przyszłego roku otrzymywał 2660 zł uposażenia zasadniczego. Do tego należy uwzględnić dodatek, który został przyznany w lipcu 2012 r. wszystkim żołnierzom i wynosi on 300 zł. Przy okazji wzrostu najniższego uposażenia żołnierza szeregowego z 2,5 tys. do 2,6 tys. wzrastają też inne dodatki dla pozostałych mundurowych, które są liczone od tej kwoty. Gratyfikacja urlopowa stanowiąca 35 proc. najniższego uposażenia żołnierza wzrośnie o 30 zł, a ryczałt z tytułu przeniesienia – w wysokości 50 proc. tego uposażenia – będzie wyższy o 50 zł. Wyższa będzie również m.in. kwota na przekwalifikowanie się żołnierza odchodzącego z armii w zależności od liczby wysłużonych lat.
Podstawa prawna
Par. 1 rozporządzenia prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z 5 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych (Dz.U. poz. 1219).
Czy we wszystkich urzędach będą dodatkowe środki
Jestem pracownikiem samorządowym w urzędzie marszałkowskim. Dowiedziałem się, że koleżanka, która pracuje w urzędzie wojewódzkim, będzie mogła liczyć na wzrost pensji od 2016 r. Czy w moim urzędzie też muszą przyznać podwyżki?
NIE
Urzędy wojewódzkie należą do administracji rządowej. Pensje zatrudnionych tam urzędników finansowane są z budżetu centralnego. Jeśli więc Rada Ministrów zdecyduje się na przeznaczenie dodatkowych pieniędzy na wynagrodzenia dla swoich urzędników, to po przyjęciu ich przez parlament mogą oni liczyć na wyższe pensje. Nieco inaczej sytuacja wygląda w samorządach, gdzie decydują o tym samorządowcy przy uchwalaniu budżetu. Jest to zatem indywidualna sprawa, czy zdecydują się na podwyżki, czy nie będą chcieli podjąć takiej inicjatywy. Wzrost płac pracowników samorządowych jest w dużym stopniu uzależniony od kondycji lokalnych budżetów.
Podstawa prawna
Art. 85 ust. 1 ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1111 ze zm.).
Czy urzędnik może skutecznie żądać więcej
Od kilku lat moje uposażenie się nie zmienia, a pracuję na specjalistycznym stanowisku w ministerstwie. Nic nie wskazuje na to, że będę więcej zarabiać w przyszłym roku. Tymczasem koleżanka z innego resortu dowiedziała się, że u niej wszyscy otrzymają po 250 zł podwyżki pensji. Czy mogę wpłynąć na szefa, żeby zwiększył mi pensję?
NIE
W przyszłym roku w zależności od urzędów administracji rządowej ich fundusze wynagrodzeń mają wzrosnąć od 5 do 6 proc. O tym, czy wszyscy otrzymają w przyszłym roku podwyżki, czy tylko ci najlepsi, zdecydują dyrektorzy generalni w porozumieniu z szefem urzędu. Członkowie korpusu służby cywilnej od 1 stycznia dostaną pierwszą od 2008 r. podwyżkę. W sumie na ten cel ma trafić 430 mln zł, co daje średnio 298 zł na osobę. Nie wzrośnie natomiast kwota bazowa (1873,84 zł brutto), której wielokrotność decyduje o wysokości pensji zasadniczej danego urzędnika. Podwyżka nie musi jednak objąć wszystkich. Szefowie urzędów podkreślają, że pod uwagę mają brać zakres realizowanych w komórkach organizacyjnych zadań i rezultaty wewnętrznego audytu, który ma odpowiedzieć na pytanie, jakie w danej grupie pracowników są średnie wynagrodzenia. Przy podziale środków mają też być uwzględnione wyniki wartościowania stanowisk w służbie cywilnej, a także ocena pracowników, w tym przede wszystkim poziom kompetencji i efekty ich pracy. Nie jest jednak wykluczone, że w niektórych urzędach podwyżki będą podzielone po równo, bez żadnych kryteriów.
Podstawa prawna
Art. 8 ust. 1 ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1111 ze zm.).
Czy pieniądze można wygospodarować
Kolega z wydziału przez ponad pół roku chorował, a znaczną część jego spraw przekazano mnie. Nie otrzymałem jednak z tego tytułu żadnego dodatku. Naczelnik obiecał, że złoży do dyrektora generalnego wniosek o nagrodę. Okazało się, że ten pracownik już nie wróci do pracy, a dyrektor nie chce zatrudniać nowych osób. Czy z oszczędności etatowych można podwyższyć mi pensję?
TAK
Oszczędności w funduszu wynagrodzeń pod koniec roku mogą wynikać z różnych względów. Dzieje się tak, np. gdy pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim trwającym dłużej niż 33 dni. Wtedy urząd nie wypłaca świadczeń, bo robi to ZUS w postaci zasiłku chorobowego. Dyrektorzy generalni starają się m.in. z funduszu nagród dodatkowo wynagradzać pracowników, którzy przejęli sprawy nieobecnego urzędnika. Nie mają jednak takiego obowiązku. Pracodawca może powierzyć urzędnikowi realizację innych zadań i nie musi automatycznie z tego tytułu wypłacać mu pod koniec roku nagród. Gdy już jednak wiadomo, że chorujący pracownik nie wróci do pracy w urzędzie, a na jego miejsce nie jest rozpisywany konkurs, można przyznać osobie wykonującej jego zadania podwyżkę z zaoszczędzonych środków.
Podstawa prawna
Art. 93 ust. 1 ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1111 ze zm.).
Czy szef urzędu musi wydać wszystkie pieniądze
Pracuję w urzędzie wojewódzkim. Dowiedziałem się od bezpośredniego przełożonego – naczelnika, że fundusz wynagrodzeń na ten rok nie został jeszcze wyczerpany. Czy dyrektor generalny musi podzielić te pieniądze i wypłacić np. niektórym pracownikom podwyżki?
NIE
To indywidualna decyzja pracodawcy, tu dyrektora generalnego. Pieniądze, które zostały z funduszu wynagrodzeń, może przeznaczyć na nagrody i podwyżki. Nie ma jednak obowiązku wydania wszystkich zgromadzonych środków.
Jeśli jednak po zakończeniu roku pozostaną one na koncie urzędu, trzeba będzie je zwrócić do budżetu centralnego. Dlatego w instytucjach publicznych praktyką jest wydawanie wszystkich pieniędzy z funduszu wynagrodzeń dla pracowników.
Podstawa prawna
Art. 93 ust. 2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1111 ze zm.).
Czy wzrosty wynagrodzeń obejmą też nauczycieli
Jestem nauczycielką w samorządowej szkole. Od przyszłego roku ma wzrosnąć subwencja oświatowa. Czy to oznacza, że nauczyciele będą więcej zarabiali?
NIE
Nauczyciele ostatnie podwyżki otrzymali w 2012 r. Od tej pory nie mogli liczyć na wzrost uposażeń. W przyszłym roku będzie podobnie – średnie i zasadnicze płace pozostaną na tym samym poziomie. To oznacza, że średnie wynagrodzenie stażysty zgodnie z Kartą nauczyciela ma wynosić ponad 2,7 tys. zł, kontraktowego – 3 tys. zł, mianowanego – 3,9 tys. zł, a dyplomowanego 5 tys. zł. Dyrektor placówki samorządowej nie może swobodnie decydować o wynagrodzeniu nauczycieli. Ich zasadnicza pensja i średnia płaca są określone w przepisach obowiązujących w całym kraju.
Podstawa prawna
Art. 30 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.).
Czy można otrzymać podwyżkę i dodatek
Pracuję w administracji rządowej i ostatnio otrzymałem nagrodę, dostaję także dodatek zadaniowy za to, że przygotowuję strategie działania mojego wydziału. Dowiedziałem się, że na wniosek mojego przełożonego dyrektor generalny ma przyznać mi podwyżkę za bardzo duże zaangażowanie w pracę. Czy otrzymywanie dodatku zadaniowego może być połączone z podwyżką?
TAK
Dodatek zadaniowy przysługuje tylko członkom korpusu służby cywilnej. Mają więc możliwość otrzymania dodatku zadaniowego za wykonywanie spraw powierzonych im przez pracodawcę, wykraczających poza zwykły zakres ich zadań. Dyrektor może na ten cel wygospodarować środki z funduszu wynagrodzenia. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby w tym czasie taki pracownik również otrzymał wyższą pensję.
Podstawa prawna
Art. 88 ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1111 ze zm.).