Do 2 stycznia 2016 r. firmy muszą zweryfikować, kto będzie korzystał z uprawnień rodzicielskich na nowych zasadach. Przed 22 lutego powinny zrobić też przegląd umów terminowych oraz ustalić, które przepisy do nich stosować i do kiedy dopełnić niezbędnych formalności.
Uprawnienia rodzicielskie – na co uważać na przełomie roku
Zmiany w kodeksie pracy (ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy; t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.; dalej: k.p.) dotyczące uprawnień rodzicielskich wprowadzi ustawa z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1268). Wejdą w życie 2 stycznia 2016 r. (z wyjątkiem art. 182 k.p. dotyczącego porzucenia dziecka, który będzie obowiązywał od 1 marca 2016 r.).

*dotyczy też dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego dla opiekunów dzieci przysposobionych
Umowy na czas określony – jak się przygotować na luty 2016
Zasady zatrudniania na umowach o pracę na czas określony zmienią się od 22 lutego 2016 r. Wprowadzi je ustawa z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1220).