15 listopada wejdzie w życie większość przepisów ustawy z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1735). Wśród nich jest art. 5 tej ustawy, który zmienia ustawę z 24 lipca 2015 r. nowelizującą kodeks pracy (Dz.U. poz. 1268).
Ustawa z 24 lipca 2015 r. zawiera zmiany dotyczące uprawnień rodzicielskich pracowników, które wejdą w życie 2 stycznia 2016 r. Przy jej uchwalaniu parlamentarzyści popełnili jednak istotny błąd. Przewidzieli bowiem dodanie do kodeksu pracy (ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy; t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.; dalej: k.p.) nowego art. 1821b k.p. – a w ślad za nim również artykułów od 1821c do 1821f k.p. - mimo że obecnie kodeks zawiera już art. 1821b k.p., który bynajmniej nie miał być zmieniony ani uchylony.
Ustawa z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw zmienia więc numerację wskazanych przepisów kodeksu pracy, wprowadzając nową - od art. 1821c do art. 1821g k.p.