Urzędnik wniósł przeciwko dyrektorowi generalnemu ministerstwa odwołanie od oceny okresowej sporządzonej 24 marca 2011 r. Zakwestionował ją w zakresie sześciu not cząstkowych i odpowiadających im kryteriów, z wyjątkiem odnoszącej się do wskaźnika „umiejętności analityczne” (to kryterium było zweryfikowane powyżej oczekiwań). Urzędnik w efekcie zażądał uchylenia zaskarżonej oceny i nakazania pozwanemu sporządzenia jej po raz drugi. Wskazał, że inny pracownik departamentu otrzymał wyższą notę od niego, choć wykonywał pracę o porównywalnej jakości i ilości co on, czym naruszono zasadę równego oceniania.
Reklama

Reklama
Sąd I instancji przypomniał, że na 19 pracowników departamentu 15 otrzymało ocenę powyżej oczekiwań, a pozostali – w tym powód – na poziomie oczekiwań. Sąd nie uwzględnił zarzutu, że inny pracownik otrzymał wyższą ocenę, mimo że wykonywał pracę w porównywalnej jakości i ilości co skarżący. Stwierdził, że opisy stanowisk nie były tożsame, ponieważ różnił je udział niektórych czynności w ogólnych obowiązkach pracowniczych. W efekcie żądanie urzędnika zostało oddalone. Sprawa trafiła do sądu II instancji, który orzekł, że w ministerstwie nie wypracowano zasad dokonywania ocen okresowych przy zastosowaniu obiektywnych, zdefiniowanych i ujednoliconych kryteriów. Ponadto – jak podkreślił skład orzekający – ani pośredni, ani bezpośredni przełożony pracownika nie zdefiniowali jednoznacznie, jakie warunki musi spełnić podwładny, by otrzymać ocenę pozytywną na poziomie oczekiwań czy powyżej oczekiwań, a jakie, by otrzymać najwyższą notę – znacznie powyżej oczekiwań.
Sąd II instancji uchylił zaskarżoną ocenę i nakazał jej ponowne powtórzenie. Pełnomocnik resortu wniósł więc skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Ten orzekł, że sąd apelacyjny niewłaściwie przyjął, że sąd rozpatrujący odwołanie członka korpusu służby cywilnej ma prawo uchylić ocenę okresową, ewentualnie ją zmienić. Zdaniem SN ocena okresowa nie jest wolna od subiektywnego osądu osoby oceniającej.
W ocenie SN weryfikacja obiektywnych kryteriów oraz subiektywnej oceny spełnienia oczekiwań pracodawcy w myśl przepisów regulujących tę kwestię powoduje, że w przypadku uzyskania przez pracownika pozytywnej noty uchylenie jej przez sąd może nastąpić tylko w szczególnie uzasadnionych okolicznościach. W efekcie zaskarżony wyrok został uchylony i przekazany do ponownego rozpatrzenia.
ORZECZNICTWO
Wyrok Sądu Najwyższego z 25 sierpnia 2015 r., sygn. akt II PK 223/14.