Minister finansów zgodził się na przekazanie gminom środków z rezerwy na sfinansowanie wynoszących 250 zł miesięcznie dodatków do wynagrodzeń pracowników socjalnych. Na ten cel ma trafić do samorządów 46 mln zł.
Zgodnie z przepisami ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.) dodatek przysługuje tym zainteresowanym, którzy wykonują swoje obowiązki zawodowe (np. przeprowadzają rodzinne wywiady środowiskowe) w terenie. Jest to obowiązkowy składnik ich wynagrodzenia, co oznacza, że ośrodki pomocy społecznej i tak muszą go im wypłacić. Przy czym gminy otrzymywały na ten cel dotację z budżetu państwa. Sytuacja zmieniła się nagle w 2014 r., kiedy to po podziale pieniędzy z rezerwy celowej okazało się, że pochodzące z niej środki nie będą przeznaczone na dodatki.
Reklama
Również w tym roku samorządy obawiały się, że dotacja może być zagrożona, zwłaszcza że minister finansów miał zastrzeżenia do zaproponowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) podziału pieniędzy i wskazywał na potrzebę dokładniejszej analizy jego treści.

Reklama
– Cieszy nas taka decyzja ministra, tym bardziej że całe środowisko podjęło działania, w których starało się przekonać resort finansów o potrzebie skierowania pieniędzy na dodatki – mówi Izabela Synoradzka ze Stowarzyszenia Samorządowych Ośrodków Pomocy Społecznej FORUM.
Wiele organizacji, w tym m.in.: FORUM oraz Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej, wysyłało bowiem do resortu finansów pisma, w których zwracały się o uruchomienie pieniędzy z rezerwy celowej, zgodnie z wnioskiem złożonym przez MPiPS.
Przyznanie pieniędzy na dodatki terenowe dla pracowników socjalnych to nie- jedyna dobra informacja dla samorządów.
– Minister finansów pozytywnie rozpatrzył cały nasz wniosek, który dotyczył również uruchomienia dodatkowych pieniędzy na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – podkreśla Elżbieta Seredyn, wiceminister pracy i polityki społecznej.
Do gmin trafią więc dodatkowe pieniądze na wypłatę zasiłków stałych oraz okresowych, które są finansowane z budżetu państwa (te drugie częściowo). Uzupełnienie dotacji na ten cel jest konieczne ze względu na podwyższone od tego miesiąca kryteria dochodowe, które uprawniają do świadczeń z pomocy społecznej. Na skutek tej zmiany jeszcze do końca roku zwiększy się liczba osób otrzymujących zasiłki, co więcej, rosną też ich kwoty i samorządy miały wątpliwości, czy nie będą musiały dokładać do tego zadania z własnych budżetów.
– Więcej pieniędzy trafi też do środowiskowych domów samopomocy i domów pomocy społecznej oraz na działalność zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności – wylicza Elżbieta Seredyn.
20,9 tys. pracowników socjalnych zatrudniają ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie
46 mln zł wynosi dotacja na sfinansowanie dodatków dla pracowników socjalnych, którzy spełniają warunki ich uzyskania