Dwa rodzaje winy
Wina jako jedna z przesłanek odpowiedzialności materialnej może występować w dwóch postaciach – umyślnej lub nieumyślnej. Rozgraniczenie to ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia pracownika. Konsekwencją umyślnego wyrządzenia szkody jest bowiem obowiązek jej naprawienia w pełnej wysokości, tj. w granicach rzeczywistej straty i utraconych korzyści (Sąd Najwyższy w uchwale z 29 grudnia 1975 r., sygn. akt V PZP 13/75).