Pracodawcy rzadko proponują pracownikom zatrudnienie w oparciu o minimalną stawkę godzinową.
Minimalna stawka godzinowa została wprowadzona, aby chronić interesy pracowników, jednak tylko tych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę - z prawa tego nie mogą bowiem skorzystać osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych czy prowadzące własną działalność gospodarczą.

Ponadto nawet w przypadku osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy stawka ta jest zróżnicowana, ponieważ zależy od ilości godzin do przepracowania w danym miesiącu oraz od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku.

Minimalną stawkę godzinową oblicza się, dzieląc płacę minimalną (1750 zł w 2015 roku, 1850 zł w 2016 roku) przez ilość godzin pracy w danym miesiącu. Przykładowo: jeżeli we wrześniu do przepracowania było 176 godzin, to najniższa stawka zza godzinę wynosiła 9,94 zł (1750 zł: 176 godz.).

Pensja pracowników wynagradzanych godzinowo nie może być przy tym niższa niż wysokość obowiązującej w danym roku płacy minimalnej. Jeżeli więc z powodu terminów wypłat niektórych składników płacy lub ze względu rozkład czasu pracy pensja pracownika jest niższa od wysokości minimalnej, należy mu się wyrównanie, wypłacane miesięcznie wraz z należnym wynagrodzeniem. Wyrównanie przysługuje za każdą godzinę pracy i stanowi różnicę pomiędzy przysługującą mu stawką godzinową a stawką godzinową wynikającą z podzielenia płacy minimalnej.

Jeżeli pracodawca chce wynagradzać pracownika w oparciu o godzinową stawkę minimalną, musi wprowadzić to rozwiązanie do umowy o pracę i określić wysokość stawki.

Jak partie chcą zmienić minimalną stawkę godzinową

Minimalna stawka godzinowa stała się ostatnio jednym z tematów parlamentarnej kampanii wyborczej.
Zarówno PO, jak i PiS chciałyby wprowadzić godzinową stawkę minimalnej płacy (pomimo, że ona już de facto obowiązuje), a miałaby ona wynosić 12 zł. Przy czym propozycja PiS zakłada, że minimum objęłoby wyłącznie zleceniobiorców wynagradzanych w stawkach godzinowych. Partia Jarosława Kaczyńskiego złożyła już projekt w tej sprawie>>, jednak nie przeszedł on w tej kadencji Sejmu.
Beata Szydło, zapowiadając złożenie projektu PiS nie kryła, że chce w ten sposób skłonić rząd do działania. "Jeśli Platforma Obywatelska będzie rządzić, to jeszcze w tym roku zostanie przegłosowana minimalna stawka godzinowa, nie mniejsza niż 12 zł" – odpowiedziała jej premier Ewa Kopacz>>
Ciekawą propozycję ma natomiast lewicowa Partia Razem - stawka godzinowa miałaby zostać ustalona w relacji do płacy minimalnej i wynosić 15 zł dla pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony i 20 zł dla osób wykonujących pracę dorywczą. W ten sposób ugrupowanie chciałoby promować stałe, stabilne zatrudnienie.

Podstawa prawna:

Ustawa z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu (Dz.U. nr 200, poz. 1679 ze zm.)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2014 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r. (Dz.U. 2014 poz. 1220)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r. (Dz. U. 2015 poz. 1385)