Armator będzie musiał przechowywać ewidencję czasu pracy i odpoczynku marynarzy przez trzy lata od zakończenia danej podróży morskiej, a do jej prowadzenia zostanie zobowiązany kapitan statku lub osoba przez niego upoważniona. Tak wynika z projektu rozporządzenia ministra infrastruktury i rozwoju w sprawie ewidencji czasu pracy i odpoczynku marynarzy.
Dołączony jest do niego wzór formularza, który ma służyć do ewidencjonowania godzin wykonywania obowiązków i odpoczynku osób zatrudnionych na statku.
Kontrolę przestrzegania przepisów o czasie pracy marynarzy przeprowadzą – dyrektor właściwego urzędu morskiego oraz Państwowa Inspekcja Pracy. Zasady takiego nadzoru określa projekt rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania przepisów o czasie pracy i odpoczynku marynarzy. Inspekcja będzie mogła być prowadzona z urzędu lub na skutek skargi osoby, która ma wiedzę na temat nieprawidłowości w omawianym zakresie.
Etap legislacyjny
Projekty rozporządzeń w konsultacjach