Przed nami rozpoczęcie kolejnego roku akademickiego. Czy studiowanie oznacza lukę w CV, czy raczej jest okresem bogatym w doświadczenia związane ze zdobywaniem kompetencji?

Jak wynika z badania Pracuj.pl Studenci i absolwenci na rynku pracy, 77 proc. respondentów odbywa praktyki, a 65 proc. badanych podejmuje pracę zawodową w trakcie studiów. Zdobyte podczas praktyk doświadczenie przekłada się, w ocenie respondentów, na podniesienie ich kompetencji zawodowych. Jednak mniej niż połowa badanych (42 proc. ), podejmuje pierwszą pracę związaną z kierunkiem studiów.

Staże, praktyki – codzienność studenta?

Dane z badania Pracuj.pl pokazują, że 88 proc. respondentów odbyło lub odbywa praktyki w trakcie studiów. Z czego, dla 77 proc., są to praktyki zgodne z kierunkiem studiów, a dla 11 proc. niezwiązane z profilem, w którym się kształcą.

Analiza szczegółowa pokazuje, że najczęściej staż związany z kierunkiem, w jakim się kształcą, odbywają studenci kierunków medycznych – tutaj odsetek wynosił 94 proc. Drudzy pod względem liczby studentów biorących udział w praktykach są studenci kierunków przyrodniczych – w ich przypadku 84 proc. badanych zdobywa doświadczenie zawodowe zgodne z profilem wykształcenia. Dla studentów kierunków humanistycznych, ekonomicznych czy technicznych – odsetek ten wynosi ponad 74 proc.

Staż – przepustka do kariery?

Na pytanie, czy odbyte praktyki pomogły w zdobyciu doświadczenia zawodowego, 70 proc. badanych odpowiedziało twierdząco. Połowa respondentów uważa, że praktyki pozwoliły im zdobyć kompetencje merytoryczne, jedna trzecia zwraca uwagę także na to, że rozwinęli swe kompetencje „miękkie”. Wśród respondentów mocno powyżej średniej wybijają się studenci kierunków medycznych, z których aż 62 proc. wskazało na wzrost swych kompetencji merytorycznych po praktykach. Najrzadziej kompetencje „miękkie” rozwijali z kolei studenci kierunków przyrodniczych – tylko 24 proc. wskazań, a najczęściej osoby studiujące nauki humanistyczne i ekonomiczne po 39 proc.

Wynagrodzenie za praktyki otrzymała nieco ponad jedna piąta badanych. Najchętniej płacono za staż studentom czy absolwentom z kierunków ekonomicznych, w tej grupie wynagrodzenie otrzymało 30 proc. respondentów. Najrzadziej wynagrodzenie za swą pracę na stażu otrzymywali studenci z kierunków medycznych – wśród nich zaledwie cztery procent wskazało, że otrzymało jakąkolwiek zapłatę. Pensję podczas praktyk otrzymywał także, co czwarty student kierunków technicznych/ścisłych, wśród humanistów odsetek ten wyniósł 18 proc., a wśród studentów kierunków przyrodniczych 12 proc.

Blisko jedna piąta badanych po zakończeniu praktyk otrzymała propozycję pracy w firmie, w której zdobywała doświadczenie zawodowe. Najczęściej ofertę taką otrzymywali studenci kierunków ekonomicznych – wśród nich, co czwartemu zaproponowano pozostanie w firmie, w której odbywał praktyki. Najrzadziej ofertę pracy po zakończeniu stażu otrzymywali studenci kierunków medycznych (6 proc.) oraz przyrodniczych (8 proc.).

Najczęściej pierwszą pracę związaną z kierunkiem studiów podejmują osoby studiujące na kierunkach ekonomicznych, blisko połowa pracujących, a także medycznych i technicznych – po 46 proc. Najrzadziej kierunków humanistycznych (33 proc.) oraz przyrodniczych (20 proc.).

Oczekiwania wobec studiów a rzeczywistość

Respondenci pytani o to, co wpłynęło na ich decyzję odnośnie wyboru kierunku studiów, w większość wskazali na zainteresowania – 62 proc. Badani wybierając studia brali także pod uwagę dane na temat zarobków w konkretnych zawodach i branżach (14%) oraz informacje dotyczące zawodów mających przyszłość (12 proc.).

Preferencje badanych pytanych o to, czy wybraliby ten sam kierunek studiów jeszcze raz, rozłożyły się niemal po równo. Jedna trzecia podjęłaby te same studia, jedna trzecia studiowałaby ten sam kierunek i jeszcze jeden dodatkowo, a jedna trzecia podjęłaby inne studia. Najbardziej zadowolone z profilu studiów są osoby studiujące na kierunkach ekonomicznych i technicznych – blisko 40 proc. wybrałoby je jeszcze raz ten sam kierunek, najmniej studenci kierunków przyrodniczych – zaledwie 19%.