Mam dwa tygodnie zaległego urlopu. Wiem, że muszę je wykorzystać w tym roku. Moje pytanie dotyczy daty granicznej, czyli 30 września. Czy do tego dnia muszę całkowicie wyczerpać pulę dni wolnych, czy też chodzi o to, aby najpóźniej 30 września rozpocząć urlopowanie – zastanawia się pani Eliza.
Obowiązkiem pracodawcy zatrudniającego pracowników na etatach jest udzielenie im urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. W praktyce oznacza to, że dni wolne przysługujące zatrudnionemu w ramach urlopu wypoczynkowego za 2015 rok powinny być wykorzystane do 31 grudnia tegoż roku. W takiej sytuacji urlopu udziela się co do zasady na wniosek zainteresowanego, choć oczywiście z uwzględnieniem interesów pracodawcy, który musi zapewnić zakładowi pracy normalny tok funkcjonowania.
Zdarzają się jednak różne sytuacje, w tym losowe, gdy pracownik nie wykorzysta urlopu w danym roku. W takiej sytuacji pula dni wolnych oczywiście nie przepada. Prawo do urlopu przedawnia się bowiem dopiero z upływem trzech lat od ostatniego dnia roku kalendarzowego, w którym uzyskało się do niego prawo. W opisywanym przypadku dni wolne, których nie wykorzysta się w danym roku, przekształcają się w urlop zaległy. Ten ostatni należy zaś wykorzystać do 30 września roku następnego. Przez wykorzystanie rozumie się jednak nie całościowe wyczerpanie puli zaległych dni wolnych przed wspomnianą datą. Wystarczy, że najpóźniej 30 września zainteresowany rozpocznie zaległy urlop. Kończyć go może więc dopiero w październiku. Podkreślić należy, że 30 września pracownik musi już faktycznie przebywać na urlopie. Nie wystarczy, że przed tą datą złoży wniosek urlopowy ze wskazaniem, iż zaległe dni wolne wykorzysta dopiero w listopadzie czy też grudniu.
Warto również pamiętać, że w odniesieniu do tego typu urlopu ważniejsza od woli pracownika jest decyzja pracodawcy. Oznacza to, że przełożony wysyła pracownika na urlop nawet wówczas, gdy podwładny nie wyrazi na to zgody. Przepisy bowiem wprost nakładają na pracodawcę obowiązek udzielenia pracownikowi zaległego urlopu do końca września roku następnego.
Podstawa prawna
Art. 161, art. 168 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.).