Firma nie wypłaciła zatrudnionemu należnego wynagrodzenia za poprzedni przepracowany miesiąc oraz premii kwartalnej. Czy pracownik musi wszcząć postępowanie przed sądem pracy, aby wyegzekwować płatność?
Dziennik Gazeta Prawna
Dochodząc swoich praw, pracownik może zwrócić się do inspekcji pracy, która ustali, czy wynagrodzenie i premia są należne. W ramach swoich kompetencji inspektor pracy może wydać nakaz wypłaty przez pracodawcę należnego wynagrodzenia za pracę, a także innego świadczenia przysługującego zatrudnionemu (zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 11 pkt 7 ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy, t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 640) podlegający natychmiastowemu wykonaniu.
Nie w każdym przypadku jednak interwencja inspekcji będzie mogła zakończyć się wydaniem nakazu. Podlegają mu wynagrodzenia oraz świadczenia należne i przysługujące. Za takie uznaje się te, które nie budzą obiektywnie wątpliwości, np. naliczone i zatwierdzone przez pracodawcę, ale niewypłacone wynagrodzenie lub premia albo świadczenie wynikające wprost z przepisów prawa czy też przyznane prawomocnym wyrokiem sądu.
Oznacza to, że jeżeli między zatrudnionym a pracodawcą będzie istniał spór co do wysokości okresu czy tytułu wypłaty wynagrodzenia albo premii, inspektor pracy nie może rozstrzygnąć o żądaniu pracownika. Z tej perspektywy w praktyce premie rzadko będą przedmiotem nakazów. W przypadku rozbieżnych twierdzeń pracodawcy i pracownika co do podstawy prawnej i odmiennych interpretacji spór podlega rozstrzygnięciu w sądzie pracy. Sytuacja taka ma miejsce w szczególności, kiedy pracodawca neguje zasadność roszczenia albo kwestionuje jego niezaspokojenie (wyrok WSA w Krakowie z dnia 25 października 2012 r., II SA/Kr 1251/11, wyrok WSA w Bydgoszczy z 10 czerwca 2008 r., sygn. akt II SA/Bd 261/2008, wyrok NSA z 13 lipca 2006 r., sygn. akt I OSK 1400/2005, wyrok NSA z 7 lipca 2009 r., I OSK 1194/08). Niemniej za sporną sytuację nie zostanie uznany spór sztucznie wykreowany przez pracodawcę w celu zapobieżenia wydaniu nakazu zapłaty przez inspektora.