Osoby przeniesione do rezerwy, które nie są żołnierzami rezerwy, mogą zostać powołane na ćwiczenia w trybie ochotniczym lub zwykłym. Wynika to z rozporządzenia ministra obrony z 15 czerwca 2015 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych (Dz.U. poz. 950), które dziś wchodzi w życie. Na tej podstawie przeszkoleniem wojskowym zostanie objętych 11 tys. ochotników, którzy zgłosili się do Wojewódzkich Komend Uzupełnień (WKU). Żołnierze rezerwy mogą być wzywani w trybie ochotniczym, natychmiastowym lub zwykłym.
W dalszym ciągu karta powołania będzie co do zasady doręczana żołnierzowi rezerwy albo osobie niebędącej mundurowym nie później niż na czternaście dni przed dniem rozpoczęcia ćwiczeń. Z kolei rezerwista wezwany w trybie natychmiastowym musi się stawić w jednostce w ciągu czterech godzin.
W każdym wypadku, gdy dotrzymanie terminu z powodu obłożnej choroby lub tzw. siły wyższej nie jest możliwe, wezwany musi niezwłocznie powiadomić o tym WKU.