Pracodawca ma prawo żądać od pracownika ubiegającego się o dopłatę do letniego wypoczynku (tzw. wczasy pod gruszą) informacji o dochodach jego i współmałżonka oraz dochodu przypadającego na członka jego rodziny. Zezwalają bowiem na to obowiązujące przepisy prawa.

Jak informuje GIODO korzystanie ze świadczeń zakładowego funduszu świadczeń socjalnych uzależnione jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika, dlatego uprawnione jest pozyskiwanie takich m.in. informacji, czy i jakie dochody osiąga on poza zakładem pracy, w którym ubiega się o świadczenie, oraz jaka jest sytuacja życiowa wszystkich członków jego rodziny, z którymi prowadzi wspólne gospodarstwo domowe.

Przepisy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz postanowień regulaminu przyjmowanego przez pracodawcę zakładają możliwość potwierdzenia uprawnienia do uzyskania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zatrudnionych u niego pracowników.

Przepisy powołanej ustawy nie określają jednak sposobu, w jaki ma nastąpić udokumentowanie ich spełnienia. Ten powinien być określony w przyjmowanym przez pracodawcę regulaminie uzgadnianym z zakładową organizacją związkową albo z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów. W jego postanowieniach powinny być sprecyzowane zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z funduszu oraz tryb rozpatrywania wniosków o ich przyznanie.

Jednocześnie, precyzowanie tych postanowień powinno następować z dużą ostrożnością właśnie ze względu na możliwość naruszenia prywatności osób ubiegających się o świadczenia. Regulamin powinien także określać, jakie informacje i dokumenty są niezbędne do dokonania oceny, czy osoba ubiegająca się o przyznanie świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych spełnia kryteria, od których uzależnia się jego przyznanie.

Warto też dodać, iż aktualna linia orzecznicza sądów pracy i ubezpieczeń społecznych opowiada się za tym, aby pracodawcy respektowali składane przez pracowników oświadczenia o wysokości dochodu przypadającego na jednego członka rodziny ze wskazaniem, ile osób i w jakim wieku składa się na rodzinę pracownika.

Za dopuszczalne w celu dokonania weryfikacji sytuacji materialnej osoby ubiegającej się o środki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych uznać należy także przedstawienie pracodawcy zeznania podatkowego (PIT), lecz jedynie do wglądu.

Źródło: GIODO

Oprac. T.J.