Publikujemy kolejną, piątą część komentarza do ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1202). Obejmuje ona art. 37-40 zawarte w rozdziale 4 ustawy – Uprawnienia pracownika samorządowego. Jak sam tytuł wskazuje, zawiera on szczegółowe regulacje dotyczące uprawnień, jakie wiążą się z nawiązaniem i trwaniem stosunku pracy w samorządzie. Dodatkowo na końcu niniejszego wydania zamieszczamy komentarz do art. 33 ustawy, który omyłkowo nie znalazł się w poprzedniej jego części.
W niniejszym opracowaniu odniesiono się do upoważnienia, zawartego w art. 37, na podstawie którego wydano rozporządzenie Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1786). Przy okazji omówiono najważniejsze z uregulowanych w nim kwestii. Wyjaśniono również, komu, kiedy, na jakich zasadach i w jakiej wysokości przysługuje dodatek za wieloletnią pracę, nagroda jubileuszowa oraz jednorazowa odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy (art. 38). Z części tej wynika także, kto i co ustala w regulaminie wynagradzania oraz jak się powinno go interpretować w kontekście przepisów wspomnianego już rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych – stanowi o tym komentarz do art. 39. Ponadto niniejsza publikacja opisuje, kto, kiedy, na jakich zasadach i w jakiej wysokości powinien otrzymać odprawę – mowa o tym w objaśnieniach do art. 40.
Komentując poszczególne przepisy ustawy, autorzy wspierali się doktryną, judykaturą, a także własnymi doświadczeniami w tym zakresie. Stąd liczne przykłady odnoszące się do konkretnych zagadnień. Twórcy komentarza odwoływali się również do aktów normatywnych bezpośrednio albo pośrednio związanych z materią ustawy.
Z tych powodów prezentowane opracowanie z pewnością ułatwi czytelnikom interpretację, a co za tym idzie, prawidłowe stosowanie ustawy. Taki zresztą był cel jego autorów.
A są nimi:
Ewa Łukasik – art. 37 i 38,
Joanna Pysiewicz-Jężak – art. 39 i 40,
Dariusz Kacprzak – art. 33 (errata),
Michał Graczyk – wstęp i redakcja.
Treść komentarza dostępna na eDGPTYDZIEŃ Z KOMENTARZAMI – BAZA PUBLIKACJI
Poprzednie części komentarza do ustawy o pracownikach samorządowych publikowaliśmy:
● cz. I / 28 stycznia 2015 / nr 18
● cz. II / 25 lutego 2015 / nr 38
● cz. III / 25 marca 2015 / nr 58
● cz. IV / 27 kwietnia 2015 / nr 80
Kolejna część komentarza ukaże się 29 lipca