Zwiększony wymiar urlopu wypoczynkowego może być związany ze szczególnym stanem zdrowia, rodzajem wykonywanej pracy, w tym zajmowanym stanowiskiem. Takie uprawnienia najczęściej mają zatrudnieni w państwowej sferze budżetowej
Czy po mianowaniu urlop będzie dłuższy
Pracuję w jednym z ministerstw, a w lipcu zamierzam przystąpić do egzaminu na urzędnika mianowanego. Czy jeśli zdam egzamin, prócz wyższych poborów będę miał prawo do dodatkowego urlopu?
TAK
Tym bardziej że tego typu uprawnienia wynikają wprost z ustawy. Urzędnikowi służby cywilnej przysługuje corocznie dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze wynoszącym po pięciu latach zatrudnienia jeden dzień. Z każdym kolejnym rokiem pracy urlop wydłuża się o jeden dzień aż do osiągnięcia 12 dni. Brany jest przy tym pod uwagę cały okres zatrudnienia w administracji publicznej, co oznacza, że nie tylko staż w administracji rządowej, ale np. praca w samorządzie gminnym.
Podstawa prawna
Art. 105 ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1111 ze zm.).
Czy urzędnik niepełnosprawny odpocznie dłużej
Udało mi się wygrać konkurs w urzędzie marszałkowskim. Od ponad roku pracuję tam na stanowisku inspektora. Jestem osobą niepełnosprawną i ze względu na dysfunkcję chciałabym skorzystać z dłuższego wypoczynku. Czy pracodawca musi uwzględnić moją prośbę?
TAK
Osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mają prawo do 10 dodatkowych dni płatnego urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym. Uprawnienie do pierwszego urlopu dodatkowego nabywają po przepracowaniu roku, licząc od dnia przyznania im określonego stopnia niepełnosprawności. Dodatkowy urlop udzielany jest na takich samych zasadach co urlop wypoczynkowy. To oznacza, że musi być udzielony niepełnosprawnemu pracownikowi w naturze, a wypłata ekwiwalentu jest możliwa tylko w sytuacji, gdy dochodzi do rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.
Podstawa prawna
Art. 19 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.)
Czy za służbę dla kraju przysługuje więcej wolnego
Od kilku miesięcy jestem żołnierzem zawodowym. Rodzice prowadzą gospodarstwo rolne i chciałbym im pomóc w okresie żniwnym. Czy wojskowy może z czasem liczyć na dłuższy urlop?
TAK
Podstawowy wymiar urlopu żołnierza wynosi 26 dni, ale w zależności od stażu w czynnej służbie wojskowej udziela mu się corocznie dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze:
● 5 dni roboczych – po 15 latach czynnej służby wojskowej,
● 10 dni roboczych – po 20 latach,
● 15 dni roboczych – po 25 latach.
Ale uwaga! Łączny wymiar urlopu wypoczynkowego i dodatkowych urlopów wypoczynkowych w roku kalendarzowym nie może przekroczyć 50 dni roboczych.
Żołnierzowi zawodowemu skierowanemu do służby poza granicami państwa wojsko udziela po jej zakończeniu dodatkowo urlopu aklimatyzacyjnego – za każde rozpoczęte 10 dni służby poza granicami państwa przysługuje jeden dzień roboczy. Z tym, że wymiar urlopu aklimatyzacyjnego nie może przekroczyć 22 dni roboczych.
Co więcej, mundurowy może skorzystać też z urlopu zdrowotnego – w wymiarze do sześciu miesięcy, a także okolicznościowego, który maksymalnie może wynieść pięć dni. Ponadto, jeśli zostanie skierowany przez wojsko na naukę, będzie mu przysługiwał urlop szkoleniowy. Wojsko uwzględnia też służących w armii, którzy muszą opiekować się najbliższymi członkami rodziny – w tym przypadku przerwa może wynieść maksymalnie 50 dni. W szczególnych przypadkach choroby rodziców, małżonka lub dzieci – urlop może być wydłużony do pięciu miesięcy.
Podstawa prawna
Art. 61–69 ustawy z 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1414 ze zm.).
Czy nauczyciele mogą mieć dwa miesiące wakacji
Jestem stażystą, ale przed kilkoma dniami dyrektor podpisał ze mną umowę na czas nieokreślony, bo awansowałem na nauczyciela kontraktowego. Pracuję w szkole podstawowej i zastanawiam się, czy na całe wakacje będę mógł pojechać za granicę na zbiór owoców?
TAK
Trzeba jednak pamiętać, że pod koniec wakacji dyrektor najczęściej w ostatnim tygodniu sierpnia zwołuje radę pedagogiczną. Sprawy związane z organizacją nowego roku szkolnego trwają najczęściej maksymalnie dzień lub dwa. Niemniej jednak przepisy pozwalają mu na wezwanie nauczyciela na okres do siedmiu dni w trakcie przerwy wakacyjnej bądź też ferii zimowych. Dlatego przed planowanym wyjazdem warto porozumieć się z szefem placówki i wcześniej wypytać, jaka jest praktyka z przygotowaniem się do nowego roku szkolnego. Warto zaznaczyć, że nauczyciele mają pełnopłatny urlop wypoczynkowy w trakcie wakacji i ferii. Wolne dla nauczycieli szkolnych to nie tylko przerwa wakacyjna, ferie zimowe lub świąteczne. Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady szkoły, rady rodziców i samorządu uczniowskiego może podjąć decyzję o dodatkowych wolnych dniach od nauki w trakcie roku szkolnego. W szkołach podstawowych i zasadniczych jest sześć takich dni, w gimnazjach osiem, a w pozostałych – dziesięć. Mogą one być wykorzystane w czasie świąt, które nie są świętami państwowymi, lub podczas egzaminów. W tym czasie jednak dyrektor szkoły musi zapewnić uczniom opiekę. W trakcie dni wolnych nauczyciele będą zobowiązani do przychodzenia do pracy w szkołach. W praktyce jednak jest tylko jeden lub dwóch nauczycieli dyżurujących, a pozostali mają wolne.
Podstawa prawna
Art. 64 ust. 1 i 2 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.).
Par. 1 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. nr 186, poz. 1245).
Czy praca w gminie wydłuża wypoczynek
W tym roku minie pięć lat, jak pracuję w urzędzie gminy na stanowisku urzędniczym. Koleżanka z urzędu wojewódzkiego może liczyć na dodatkowy urlop. Zastanawiam się, czy po kilkuletnim stażu też mogę wnioskować do wójta o dłuższą przerwę od pracy?
NIE
Pracownik urzędu wojewódzkiego z pewnością jest urzędnikiem mianowanym. Dodatkowy wymiar urlopu wypoczynkowego przewidziany jest w administracji rządowej, ale nie jest on uzależniony od typu urzędu lub zajmowanego stanowiska. Nie przysługuje on więc pracownikom służby cywilnej, których jest znacznie więcej niż urzędników mianowanych. Z kolei pracownikom samorządowym urlop wypoczynkowy przysługuje na zasadach kodeksu pracy. Zgodnie z nim jego wymiar jest uzależniony od stażu pracy i wynosi 20 dni dla pracownika zatrudnionego krócej niż 10 lat i 26 dni dla pracownika zatrudnionego co najmniej 10 lat.
W efekcie wójt nie może w zarządzeniu przyznawać podwładnym dodatkowego wolnego, bo mógłby się narazić, np. ze strony regionalnych izby obrachunkowych, na zarzut niegospodarności i naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Skoro więc ustawodawca nie przewidział dodatkowego wolnego dla pracowników samorządowych, to nie mogą wnioskować o jego przyznanie.
Podstawa prawna
Art. 43 ust. 1 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1202).
Art. 154 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.).
Czy zajmujący się potrzebującymi mają więcej wolnego
Od sześciu lat pracuję w miejskim ośrodku pomocy społecznej na stanowisku pracownika socjalnego. Czy z tego tytułu przysługuje mi dodatkowy urlop?
TAK
Pracownicy socjalni zatrudnieni w ośrodkach pomocy społecznej lub w powiatowych centrach pomocy rodzinie, do których obowiązków należy praca socjalna i przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych, mogą liczyć na wydłużony urlop wypoczynkowy. Oprócz podstawowego urlopu przysługuje im prawo do dodatkowego wolnego w wymiarze 10 dni roboczych raz na dwa lata. Pracownik socjalny nabywa prawo do dodatkowego urlopu dopiero po faktycznym i nieprzerwanym przepracowaniu pięciu lat.
Podstawa prawna
Art. 121 ust. 3 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.).
Czy przedszkolanka może wyjechać na dłuższy urlop
Znajoma pracuje w gimnazjum i ma wolne w czasie ferii zimowych oraz przerwy wakacyjnej. Często nie musi też pracować w okresie przerw świątecznych. Czy będąc zatrudniona w samorządowym przedszkolu, też mogę domagać się tak długiego wypoczynku?
NIE
Nauczyciel zatrudniony w przedszkolu, w którym nie są przewidziane ferie zimowe i przerwa wakacyjna, ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów. W praktyce zwłaszcza w dużych miastach – o ile przedszkola funkcjonują normalnie w trakcie ferii zimowych – podczas wakacji pracują tylko wyznaczone placówki. W tym czasie przez dwa tygodnie dyżuruje najwyżej jedno przedszkole, przez pozostałe sześć tygodni nauczyciele przedszkolni mają wolne. Warto też zaznaczyć, że prawo do dłuższego wypoczynku mają również nauczyciele akademiccy w wymiarze 36 dni roboczych w ciągu roku, z zastrzeżeniem, że powinny zostać wykorzystane w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych. Pracownicy administracyjni szkół i przedszkoli formalnie w trakcie przerwy od nauki nie mogą liczyć na dodatkowe wolne, choć w praktyce często jest inaczej. ©?
Podstawa prawna
Art. 133 ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.).
Art. 64 ust. 3 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.).