Podstawą do wymierzenia pedagogowi kary porządkowej może być nieprzestrzeganie ustalonych zasad podczas wykonywania obowiązków, a nie sposób oceniania uczniów.Sprawa dotyczyła nauczycielki, która otrzymała karę upomnienia za nieprzestrzeganie ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy poprzez niezastosowania się przy wystawianiu ocen semestralnych do obowiązujących w szkole „zasad, kryteriów, sposobów i narzędzi sprawdzania – obowiązywania”, będących uzupełnieniem statutu jednostki.

Powodem takiej decyzji były skargi uczennic niektórych klas prowadzonych przez pedagoga. Ich zdaniem nauczycielka nie dopełniała w trakcie zajęć swoich obowiązków, a także zaniżała niesprawiedliwie oceny niektórym uczniom.

Otrzymawszy skargę dyrekcja szkoły wszczęła postępowanie wyjaśniające. Nauczycielka została wezwana do odniesienia się do zawiadomienia oraz uzasadnienia wystawionych ocen. Po zapoznaniu się z jej stanowiskiem przygotowane zostało sprawozdanie. Zwrócono w nim uwagę, że „uczeń otrzymuje oceny za pisemne prace klasowe, kartkówki, zadania praktyczne, egzaminy próbne, wykonanie pracy domowej, wypowiedzi ustne, aktywność na zajęciach i prace dodatkowe”. Dodano, że „przy formułowaniu oceny średniorocznej lub rocznej hierarchia ważności ocen jest następująca: P (praca klasowa, kolor czerwony), Ep (egzamin próbny), Zp (zadanie praktyczne), K (kartkówki), O (odpowiedzi ustne), A (aktywność na zajęciach), D (praca domowa). R (prace dodatkowe)”. W rezultacie zarzucono nauczycielce iż „nie zastosowała jednolitych i czytelnych zasad oceniania w obrębie jednego przedmiotu oraz pomiędzy wykładanymi przedmiotami”. Pracownica nie została zapoznana z dokumentem. Dopiero pismem 1 kwietnia 2015 roku poinformowano ją o udzielonej karze.

Kobieta złożyła do sądu pracy pozew, w którym żądała uchylenia kary upomnienia.

Sąd rozpatrując sprawę przywołał treść art. 108 Kodeksu pracy (Dz. U z 2014r. poz. 1502 z zm.). Zgodnie z nim karę upomnienia można nałożyć na pracownika z powodu nieprzestrzegania:
• ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy
• przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
• przepisów przeciwpożarowych,
• przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.„Mając na uwadze treść art. 108 kodeksu pracy podkreślić należy, iż jako bezprawne naruszenie obowiązków pracowniczych kwalifikowane są zachowania, do których zalicza się nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku, przepisów BHP i przeciwpożarowych. Nieprzestrzeganie ustalonej organizacji i porządku pracy obejmuje przede wszystkim naruszenia obowiązku stosowania się do ustalonego czasu pracy (nieusprawiedliwione spóźnienia się do pracy, opuszczanie jej bez uzasadnionych przyczyn, wykonywanie w czasie pracy czynności niezwiązanych z pracą), reguł zapewniających prawidłowe funkcjonowanie zakładu pracy (stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwym, lub spożywanie alkoholu na terenie zakładu pracy, niewłaściwe zachowanie w stosunku do przełożonych czy współpracowników) czy nie wykonywanie poleceń przełożonych” – uzasadniali sędziowie.

Biorąc to pod uwagę skład orzekający uznał, że zarzuty względem nauczycielki nie należą do kategorii zdarzeń zagrożonych karą upomnienia.

Zdaniem sądu z zawiadomienia o nałożeniu kary upomnienia podstawą do jej nałożenia było „nie stosowanie przy powódkę, przy wystawaniu ocen części uczniom, zasad określonych w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania oraz Przedmiotowym Systemie Oceniania”.

Pamiętać jednak należy, że „wewnętrzne przepisy prawa nie regulują porządku pracy nauczycieli tylko wskazują zasady, którymi winni kierować się nauczyciele przy wykonywaniu swoich obowiązków dydaktycznych. Zarzuty pozwanego wobec powódki dotyczą zatem zasad nauczania i stanowią ocenę jej pracy merytorycznej, nie stanowią zaś naruszenia porządku i organizacji pracy. Z tej też przyczyny kara upomnienia nałożona na powódkę winna być uchylona” – argumentowano.

Z uwagi na powyższe żądania kobiety zostały uwzględnione, a kara upomnienia została uchylona.

Wyrok Sądu Rejonowego w Suwałkach, sygn. akt IV P 57/15.