Pobieram od ZUS rentę rodzinną przyznaną mi z powodu śmierci mojego ojca w wypadku. Dowiedziałem się jednak niedawno, że prócz renty rodzinnej istnieje też renta rodzinna wypadkowa i że wysokość minimalna tej drugiej jest większa niż kwota, którą dostaję co miesiąc – pisze pan Adam. – Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych wspomina o rencie rodzinnej, która należy się rodzinie uprawnionego, czyli pracownika. W każdym przepisie odnoszącym się do uprawnionego jest mowa o pracowniku. Co jednak, kiedy mój tata prowadził jednoosobową działalność gospodarczą i zginął podczas podróży samochodem na miejsce, w którym prowadził handel? Nie był przecież pracownikiem w rozumieniu kodeksu pracy. Czy w takim razie rodzinna renta wypadkowa mnie się nie należy – pyta czytelnik.
Renta rodzinna wypadkowa przysługuje po ubezpieczonym lub renciście, który stracił życie wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Mają do niej prawo nie tylko dzieci własne, ale także dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione, przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności, wnuki, rodzeństwo i inne dzieci z wyłączeniem tych, które zostały przyjęte na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka. Jeśli chodzi o wiek, to dzieci mają prawo do renty do czasu ukończenia 16 lat, starsze – do ukończenia nauki w szkole, ale nie dłużej niż do 25. roku życia, oraz bez względu na wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy. Z informacji uzyskanych w Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, iż wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy, w tym o rentę z tytułu wypadku przy pracy, można zgłaszać w każdym czasie, gdyż roszczenia te nie przedawniają się. Prawo do świadczeń powstanie z dniem spełnienia wszystkich warunków wymaganych do jego nabycia, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek o świadczenie.
Warunki wymagane do renty rodzinnej wypadkowej są takie same dla członka rodziny ubiegającego się o świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego w związku z wypadkiem przy pracy bez względu na to, czy podlegał ubezpieczeniu wypadkowemu z tytułu zatrudnienia, czy z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności. Różnica jest taka, iż w przypadku osoby, która uległa wypadkowi przy prowadzeniu działalności gospodarczej, kartę wypadku sporządza Zakład Ubezpieczeń Społecznych (na wniosek członka rodziny). Podstawą przyznania renty jest dokumentacja umożliwiająca ustalenie, czy okoliczności i przyczyny zdarzenia, które doprowadziło do śmierci, uzasadniają uznanie go za wypadek przy pracy.
Podstawa prawna
Art. 3–5 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2009 r. nr 167, poz. 1322 ze zm.).