Niedawno lekarz orzecznik stwierdził, że jestem niezdolna do pracy – pisze pani Hanna. – Wydaje mi się, że w związku z tym powinnam dostać odprawę od firmy, w której dotychczas pracowałam. Usłyszałam jednak, że jest ona wypłacana wyłącznie osobom, które przechodzą na emeryturę. Nie chcę się kłócić z przełożonym, ale mam wrażenie, że to ja mam rację i odprawa mi się należy...
Wątpliwości pani Hanny są uzasadnione. Firma ma obowiązek wypłacić jej odprawę pieniężną. Każdy pracownik, który przechodzi na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, może liczyć na dodatkowe środki od pracodawcy. Inaczej wyglądałaby sytuacja, gdyby nasza czytelniczka zrezygnowała z pracy z powodu np. renty rodzinnej – wówczas firma nie musiałaby wypłacać odprawy. Jeśli jednak to stan zdrowia powoduje, że nie może wykonywać obowiązków, renta jej się należy. Pracodawca musi wypłacić odprawę w ostatnim dniu pracy osoby, która przechodzi na emeryturę lub rentę. Każde opóźnienie może oznaczać konieczność zapłacenia odsetek, pracownik może się tego domagać w sądzie. Ponadto zakład pracy, który nie wypłaca w terminie wynagrodzenia lub innego należnego świadczenia, popełnia wykroczenie przeciwko prawom pracownika, a to zagrożone jest karą grzywny (od 1 tys. do nawet 30 tys. zł). Dlatego pani Hanna powinna porozmawiać z pracodawcą, a jeśli nie przyniesie to skutku, poinformować Państwową Inspekcję Pracy.
Przy wypłacie odprawy nie ma znaczenia czas zatrudnienia u pracodawcy ani przyczyna niezdolności do pracy. Odprawa nie może być niższa niż miesięczne wynagrodzenie, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by pracodawca był bardziej hojny.
Uwaga! Odprawę można dostać od pracodawcy tylko raz. Nasza czytelniczka pisze, że stwierdzono u niej częściową niezdolność do pracy, nie zaznacza jednak, czy renta z tego tytułu będzie stała, czy okresowa. Jeśli okresowa, a pani Hanna po tym okresie wróci do pracy, nie będzie mogła domagać się później kolejnej odprawy.
Podstawa prawna
Art. 92, art. 94 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502).