Kandydat do armii musi przejść badania psychologiczne. Od negatywnego wyniku może się odwołać.
Chcę zostać żołnierzem zawodowym. Czy to prawda, że będę musiał przejść także badania psychologiczne?
Osobę, która zgłosiła chęć zostania żołnierzem zawodowym, wojskowy komendant uzupełnień kieruje do pracowni psychologicznej w celu przeprowadzenia badań oraz wydania orzeczenia o istnieniu lub braku przeciwwskazań do pełnienia tej służby. Tryb ich przeprowadzania określa rozporządzenie ministra obrony narodowej z 11 lutego 2015 r. Akt ten ukazał się w Dzienniku Ustaw pod pozycją 245. Wszedł w życie 24 lutego.
Co sprawdzą
Kandydat na żołnierza kierowany jest do do wojskowej pracowni psychologicznej albo regionalnej wojskowej pracowni psychologicznej, właściwej ze względu na zasięg jej działania określony w przepisach o wojskowych pracowniach psychologicznych. Badania psychologiczne chętnego do wojska obejmują ocenę:
● sprawności intelektualnej,
● cech osobowości,
● sprawności psychomotorycznej,
● poziomu dojrzałości emocjonalnej i społecznej.
Na podstawie ich wyników psycholog wydaje orzeczenie stwierdzające brak przeciwwskazań albo istnienie przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej. Orzeczenie to sporządza się w trzech egzemplarzach. Po jednym otrzymuje kandydat i wojskowy komendant uzupełnień. Trzeci przechowuje się w pracowni psychologicznej, w której przeprowadzono badanie. Od orzeczenia wydanego w I instancji osobie badanej oraz wojskowemu komendantowi uzupełnień przysługuje odwołanie. Wnosi się je na piśmie za pośrednictwem pracowni psychologicznej, która wydała orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia, odpowiednio do:
● właściwej ze względu na zasięg działania regionalnej wojskowej pracowni psychologicznej – w przypadku odwołania od orzeczenia psychologicznego wydanego przez wojskową pracownię psychologiczną;
● Centralnej Wojskowej Pracowni Psychologicznej – w przypadku odwołania od orzeczenia wydanego przez regionalną wojskową pracownię psychologiczną.
A gdy nie przyjmą
Badanie odwoławcze obejmuje przeprowadzenie ponownego badania oraz analizę kopii indywidualnej dokumentacji psychologicznej. Orzeczenie w II instancji wydaje się w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia badania, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania odwołania. Od niego nie przysługują już żadne środki prawne.
Jeżeli zostanie wydane orzeczenie stwierdzające istnienie przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej, ponowne badania psychologiczne mogą być przeprowadzone po upływie roku od dnia wydania ostatniego orzeczenia. Orzeczenie stwierdzające brak przeciwwskazań jest ważne rok od dnia wydania.
Dokumentację badań psychologicznych przechowuje się w pracowniach psychologicznych przez 20 lat, licząc od 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego w niej wpisu. Po upływie tego okresu dokumenty podlegają zniszczeniu przez komisję powołaną decyzją kierownika placówki.
WAŻNE
Orzeczenie stwierdzające brak przeciwwskazań jest ważne rok od dnia wydania. Dokumentację badań psychologicznych przechowuje się w pracowniach psychologicznych przez 20 lat