Pracownik, który w ciągu roku kalendarzowego zmienia miejsce zatrudnienia korzysta z urlopu wypoczynkowego obliczonego proporcjonalnie. Jeśli więc wykorzystał już cały przysługujący mu okres wypoczynku, to u nowego pracodawcy nie otrzyma już dni wolnych.

Każdej osobie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę przysługuje - zależnie od stażu pracy - określony wymiar urlopu wypoczynkowego. Pracownik nabywa prawo do urlopu za dany rok kalendarzowy 1 stycznia lub też w dniu stanowiącym początek zatrudnienia w danym roku kalendarzowym.

Osoba, która po raz pierwszy podejmuje pracę w danym roku kalendarzowym, uzyskuje prawo do urlopu wypoczynkowego z upływem każdego miesiąca pracy w wymiarze 1/12 rocznego urlopu.

Pracodawca ma przy tym obowiązek udzielić podwładnemu urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym ten uzyskał do niego prawo. Jeżeli dochodzi do zmiany pracodawcy w trakcie roku kalendarzowego, stosuje się przepisy dotyczące urlopu wypoczynkowego obliczonego proporcjonalnie. Zgodnie z nimi, w roku, w którym ustaje stosunek pracy, pracownikowi przysługuje urlop:

  • u dotychczasowego pracodawcy - w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u tego pracodawcy w roku ustania stosunku pracy, chyba że przed ustaniem tego stosunku pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze;
  • u kolejnego pracodawcy - w wymiarze proporcjonalnym do okresu pozostałego do końca danego roku kalendarzowego (dotyczy zatrudnienia na okres nie krótszy niż do końca roku).

W przypadku, gdy pracownik został u nowego pracodawcy zatrudniony na okres krótszy niż do końca roku kalendarzowego, ma do wykorzystania urlop w wymiarze proporcjonalnym do całego okresu zatrudnienia u tego pracodawcy.

Ponadto, jeśli dana osoba u poprzedniego pracodawcy skorzystała z dni wolnych w wymiarze wyższym niż wynikający z powyższych wyliczeń, to w nowej firmie przysługuje jej odpowiednio niższy urlop.

Jak obliczamy proporcjonalny wymiar urlopu

Przy ustalaniu wymiaru urlopu proporcjonalnego przyjmuje się, że miesiąc kalendarzowy pracy odpowiada 1/12 wymiaru urlopu przysługującego pracownikowi.

Niepełny kalendarzowy miesiąc pracy zaokrągla się w górę do pełnego miesiąca, ale gdy zmiana pracodawcy następuje w trakcie tego samego miesiąca kalendarzowego, zaokrąglenia dokonuje tylko dotychczasowy pracodawca. Dodatkowo, przy ustalaniu wymiaru urlopu niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.

Wymiar urlopu należny pracownikowi w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć łącznego wymiaru urlopu przysługującego tej osobie (20 lub 26 dni w ciągu roku).

Przykład
Pracownik rozpoczął pracę 1 września 2014 roku i przysługuje mu prawo do 26 dni urlopu wypoczynkowego. W poprzedniej firmie dana osoba pracowała od 1 stycznia 2014 roku do 31 sierpnia 2014 roku i wykorzystała 20 dni urlopu.
Proporcjonalnie za okres 8 miesięcy pracownikowi przysługuje:
8/12 x 26 dni = 17,3 → niepełne dni zaokrąglamy w górę = 18 dni urlopu
20 dni wykorzystanego urlopu - 18 dni przysługującego urlopu = 2 dni
Pracownik wykorzystał więc o 2 dni więcej urlopu, niż przysługiwało mu z urlopu obliczonego proporcjonalnie.
U nowego pracodawcy urlop wypoczynkowy obliczony proporcjonalnie to 7 dni:
4/12 x 26 dni = 8,6 → czyli po zaokrągleniu 9 dni.
9 dni - 2 dni (wykorzystane ponad wymiar u poprzedniego pracodawcy) = 7 dni
Po zsumowaniu wszystkich dni urlopu → 20 dni przy poprzednim zatrudnieniu + 7 dni przy nowym zatrudnieniu = 27 dni - łączny urlop wypoczynkowy przekracza wymiar 26 dni, dlatego urlop u nowego pracodawcy należy zmniejszyć do 6 dni.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141)