Jestem po 2-miesięcznym zwolnieniu lekarskim. Dostałam skierowanie z firmy na badania, które opłaciłam, tyle że lekarz powiedział, że skierowania na badanie, które miałam od pracodawcy, nie może przyjąć, i dał mi obowiązujące. Firma miała na nim tylko przystawić swoją pieczątkę. Niestety, kierowniczka oświadczyła, że kadry mają umowny druk. Co mam zrobić?
W opisanym przypadku pracownik powinien niezwłocznie zgłosić problem w dziale kadr, który wystawił skierowanie, aby osoba reprezentująca pracodawcę wyjaśniła sprawę w placówce medycyny pracy, z którą firma ma podpisaną umowę i albo wydała odpowiednie skierowanie na nowym, wymaganym druku, albo uzgodniła, że doszło do nieporozumienia. W interesie pracodawcy jest jak najszybsze wyjaśnienie sprawy, bowiem pracownik bez ważnego orzeczenia lekarskiego nie powinien zostać dopuszczony do pracy, a wina w postaci braku takiego orzeczenia nie leży w tym przypadku po stronie pracownika.
W myśl art. 229 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502) – dalej k.p., pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom, na swój koszt, profilaktyczną opiekę lekarską (badania wstępne, okresowe oraz kontrolne). Szczegóły natomiast znajdziemy w rozporządzeniu ministra zdrowia i opieki społecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy (Dz.U. nr 69, poz. 332 ze zm.). Zgodnie z jego par. 4 ust. 1 badania profilaktyczne przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę, zawierającego:
1) określenie rodzaju badania profilaktycznego, jakie ma być wykonane,
2) określenie stanowiska pracy, na jakim osoba ta ma być zatrudniona (w przypadku osób przyjmowanych do pracy lub pracowników przenoszonych na inne stanowiska pracy),
3) określenie stanowiska pracy, na jakim pracownik jest zatrudniony (w przypadku badań okresowych lub kontrolnych),
4) informacje o występowaniu na stanowisku lub stanowiskach pracy czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych oraz aktualne wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tych stanowiskach.
Przepisy nie określają wzoru takiego skierowania, pozostawiając to do uzgodnienia stronom umowy.
Z kolei zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1184) profilaktyczna opieka lekarska nad pracownikami, a w szczególności badania, o których mowa powyżej, powinna być realizowana na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy pracodawcą a podmiotem wykonującym działalność leczniczą w celu sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi (placówką medycyny pracy).
W opisanym przypadku, pomimo wydania skierowania przez pracodawcę, lekarz medycyny pracy zakwestionował jego wzór. Wynika to zapewne z jakiegoś niedomówienia na linii pracodawca – placówka medycyny pracy. Uważam, że w takiej sytuacji pracownik powinien niezwłocznie zgłosić problem w dziale kadr, który wystawił dane skierowanie. Trzeba tu działać szybko, bowiem z formalnego punktu widzenia pracownik, który przebywał na tak długim zwolnieniu lekarskim, bez badania kontrolnego nie powinien zostać dopuszczony do pracy. Z uwagi na to, że dopełnił on swoich obowiązków (zgłosił się na badanie lekarskie z uzyskanym od pracodawcy skierowaniem), pracodawca – nawet jeżeli nie dopuści pracownika do pracy – powinien jego nieobecność potraktować jako usprawiedliwioną, z prawem do wynagrodzenia. Mając powyższe na uwadze, to w interesie pracodawcy jest jak najszybsze wyjaśnienie sprawy.