Były pracodawca wydał mi świadectwo pracy, w którym wskazał niewłaściwy sposób ustania stosunku pracy. Na skutek tego błędu przez dwa tygodnie nie mogłam zarejestrować się jako bezrobotna w urzędzie pracy. Czy i z jakimi roszczeniami mogę wystąpić wobec byłego pracodawcy?
Anna Borysewicz adwokat prowadząca własną kancelarię w Płocku / Dziennik Gazeta Prawna
Zatrudniający, który zaniechał wydania w terminie (w artykule pominięto terminy wydania świadectwa pracy) lub wydał byłemu podwładnemu obarczone błędami świadectwo pracy, naraża się na odpowiedzialność odszkodowawczą. Przy czym jest ona dwojako ograniczona. Po pierwsze: dotyczy wyłącznie szkody za pozostawanie bez pracy z tego powodu, po drugie zaś przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas przymusowego bezrobocia, nie wyższej jednak niż za 6 tygodni. Za inne szkody związane z brakiem prawidłowego świadectwa pracy były przełożony nie odpowiada.
Sposób obliczania omawianego odszkodowania precyzuje rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w kodeksie pracy. Zgodnie z jego par. 2 ust. 1 pkt 9 przy obliczaniu odszkodowania stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop.
Z uwagi na to, iż odpowiedzialność za niewydanie lub wydanie niewłaściwego świadectwa pracy jest precyzyjnie uregulowana w kodeksie pracy, wykluczone jest domaganie się przez byłego pracownika dodatkowego odszkodowania przewidzianego w ustawie z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.
Wyeksponować również należy, iż to na byłym podwładnym ciąży obowiązek udowodnienia pozostawania bez pracy z powodu niewydania lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy. Prawomocny zaś wyrok sądu uwzględniający pozew o zapłatę odszkodowania w związku z wydaniem niewłaściwego świadectwa pracy stanowi podstawę do zmiany tego dokumentu.
Czytelniczka może więc wystąpić przeciwko byłemu zatrudniającemu z pozwem o odszkodowanie za to, że z powodu niewłaściwej treści świadectwa pracy nie mogła zarejestrować się w urzędzie pracy. Odszkodowanie należy się w wysokości wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy w związku z uchybieniem pracodawcy, czyli za dwa tygodnie. Podstawę prawną roszczenia czytelniczki stanowi jedynie art. 99 k.p.
Podstawa prawna
Art. 99 ustawy z 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502).
Par. 2 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w kodeksie pracy (Dz.U. nr 62, poz. 289 ze zm.).