Pracownikowi samorządowemu na urlopie bezpłatnym świadczenie to wypłaca pracodawca, do którego został przesunięty. Gdyby zrobiła to macierzysta instytucja, naruszyłaby dyscyplinę finansów publicznych.
Wydawałoby się, że zasady wypłaty nagrody jubileuszowej dla pracowników samorządowych są na tyle jasne, że w praktyce nie powodują problemów. Wątpliwości się pojawiają w sytuacji, kiedy pracownik przebywa na urlopie bezpłatnym, który został udzielony w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy. Przypomnijmy, że pracownik po wyrażeniu zgody lub na wniosek może być przeniesiony do innej jednostki samorządowej. Odbywa się to za porozumieniem pracodawców. Przesunięcie pracownika zatrudnionego na stanowisku urzędniczym następuje na podstawie art. 22 ustawy o pracownikach samorządowych (dalej: u.p.s.). Pozostali mogą być przerzuceni do innej jednostki na mocy art. 1741 kodeksu pracy (dalej: k.p.). W okresie przeniesienia ci ostatni u poprzedniego pracodawcy będą mieć urlop bezpłatny. Ich stosunek pracy nie wygaśnie, ale będzie zawieszony. W związku z tym powstać może wątpliwość, czy powinni otrzymać od pracodawcy, u którego mają urlop bezpłatny, świadczenia związane ze stosunkiem pracy, w tym nagrodę jubileuszową.
Artykuł 22 u.p.s. określa tylko sytuację dotyczącą przesunięcia urzędnika za porozumieniem pracodawców. Brak jest natomiast analogicznej regulacji dotyczącej pracownika, który nie jest zatrudniony na stanowisku urzędniczym. Wówczas na mocy art. 43 u.p.s. stosuje się art. 174 k.p.
– Za zgodą pracownika samorządowego, wyrażoną na piśmie, pracodawca może udzielić mu urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy przez okres ustalony w zawartym w tej sprawie porozumieniu między pracodawcami – twierdzi Piotr Wojciechowski, adwokat w kancelarii Raczkowski, Paruch.
Strony mogą również określić warunki zatrudnienia u nowego pracodawcy. Pracownikowi można w szczególności zagwarantować, że warunki pracy i płacy w nowej jednostce samorządowej nie będą mniej korzystne niż u pracodawcy dotychczasowego.
W okresie korzystania z urlopu bezpłatnego udzielonego na podstawie art. 1741 k.p. pracownik pozostaje w dwóch stosunkach pracy, tzn. z pracodawcą dotychczasowym, który ulega zwieszeniu na czas urlopu, oraz z pracodawcą nowym.

W dwóch miejscach

W tym ostatnim przypadku zatrudnienie trwa przez okres ustalony w zawartym w tej sprawie porozumieniu pomiędzy pracodawcami. Dodatkowo z art. 1741 par. 2 k.p. wynika, że okres urlopu bezpłatnego wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze u dotychczasowego pracodawcy.
– Okres urlopu bezpłatnego to czas swoistego zawieszenia uprawnień wynikających ze stosunku pracy i w tym okresie pracownik nie nabywa prawa do jakichkolwiek świadczeń – wskazuje mec. Piotr Wojciechowski.
Potwierdza to dr Piotr Zuzankiewicz, współautor komentarza do ustawy o pracownikach samorządowych, i wyjaśnia, że pracownikowi w dotychczasowym miejscu zatrudnienia nie przysługuje nagroda jubileuszowa. Jego zdaniem potwierdza to par. 8. ust 3 rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, zgodnie z którym pracownikowi samorządowemu, który wykonuje pracę w urzędzie lub jednostce w ramach urlopu bezpłatnego udzielonego przez pracodawcę w celu wykonywania tej pracy, do okresu uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się okres zatrudnienia u tego pracodawcy do dnia rozpoczęcia tego urlopu. Wysokość nagrody jubileuszowej jest wyliczana na podstawie aktualnego wynagrodzenia.
O tym, że jubileuszówka pracownikowi się nie należy w urzędzie, w którym przebywa na urlopie bezpłatnym, przekonany jest także Piotr Wojciechowski. Jako argument również powołuje art. 8 ust 3 rozporządzenia.

Powrót do pracy

– Z art. 38 ust. 5 u.p.s. wynika, że do okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowej i jednorazowej odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy wlicza się wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze – wyjaśnia dr Piotr Zuzankiewicz.
Zaznacza przy tym, że nagroda jubileuszowa jest wypłacana pracownikowi po uzyskaniu odpowiedniego stażu pracy w jednostce, do której został przeniesiony, do którego wliczany jest również okres zatrudnienia w poprzedniej jednostce (liczony do czasu uzyskania urlopu).
To rozwiązanie jest bardzo korzystne dla pracownika, ponieważ przeniesienie nie wpływa niekorzystnie na wysokość nagrody. Oznacza ono ciągłość stażu pracy. Poziom tego świadczenia uzależniony jest bowiem od długości okresu zatrudnienia i stanowi określony procent miesięcznej pensji.
Jednocześnie na mocy art. 1751 par. 2 k.p. po powrocie do macierzystej jednostki pracownikowi do stażu pracy wliczać się będzie okres urlopu bezpłatnego.
Podstawa prawna
Art. 1741 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502).
Art. 38 ust. 2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1202 ze zm.).
Par. 8 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1786).