Korzystałem z zasiłku chorobowego. Pracodawca skontrolował mnie podczas tego zwolnienia lekarskiego, a ponieważ pracowałem na nim zarobkowo, zabrano mi to świadczenie. Nie robiłem jednak nic, co mogłoby pogorszyć stan mojego zdrowia. Czy przesądzone jest także dyscyplinarne zwolnienie z pracy – martwi się pan Piotr
Osoba pracująca w okresie niezdolności do pracy lub wykorzystująca zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z jego celem traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia. Te dwie przesłanki powodujące pozbawienie prawa do świadczenia są niezależne. Wystarczy zatem stwierdzenie istnienia jednej z nich, aby ZUS odebrał zasiłek chorobowy.
Sąd Najwyższy w wyroku z 14 grudnia 2005 r. podkreślił, że ustalenie faktu wykonywania pracy zarobkowej w czasie zwolnienia lekarskiego jest wystarczające do pozbawienia ubezpieczonego prawa do zasiłku chorobowego, przy czym nie ma w tym przypadku znaczenia, czy wykonywanie tej pracy było przeciwwskazane z przyczyn zdrowotnych i czy mogło mieć wpływ na przedłużenie okresu niezdolności do pracy. Nie jest zatem niezbędna ocena, czy ta inna praca zarobkowa była niezgodna z celem zwolnienia lekarskiego.
Z drugiej strony z orzecznictwa sądów wynika też, że nie każda praca zarobkowa w czasie zwolnienia lekarskiego jest traktowana jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych uprawniające do dyscyplinarnego zwolnienia. Nie stanowi takiego naruszenia wykonywanie w tym czasie pracy, która nie jest sprzeczna z zaleceniami lekarskimi.
Natomiast uzasadnioną przyczyną rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 52 par. 1 pkt 1 kodeksu pracy jest sytuacja, w której pracownikowi wykorzystującemu zwolnienie lekarskie niezgodnie z jego przeznaczeniem można przypisać winę co najmniej w postaci rażącego niedbalstwa.
Gdy zatem pracownik postępuje wbrew zaleceniom lekarskim – wykonuje prace zarobkowe lub inne czynności np. wymagające znacznego wysiłku fizycznego, które mogą negatywnie wpłynąć na jego stan zdrowia, czyli przedłużyć stan niezdolności do pracy, to oznacza, że narusza on przez to swoje podstawowe obowiązki pracownicze.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 159). Wyroki i postanowienia SN: I PKN 486/97; OSNP 1998/23/687; II PK 332/07, III UK 120/05, OSNP 2006/21-22/338; II UK 26/08; I PKN 308/99, OSNP 2001/5/154.