Prawie 23 proc. Polaków ocenia swoją sytuację materialną jako dobrą lub bardzo dobrą. Więcej niż połowa, bo aż 57 proc. twierdzi, że ich budżet wystarcza im do normalnego funkcjonowania, ale bez wygód i luksusów. Natomiast co piątemu Polakowi brakuje pieniędzy na podstawowe wydatki – podał Główny Urząd Statystyczny. Jak te subiektywne oceny mają się do dochodów w poszczególnych regionach kraju?

Liderami, jeśli chodzi o zadowolenie z sytuacji w gospodarstwach domowych, są mieszkańcy województw: mazowieckiego i opolskiego (suma ocen bardzo dobrych i dobrych wynosi w tych regionach po 28 proc.) oraz pomorskiego (27 proc.).

Ocena sytuacji materialnej gospodarstw domowych w poszczególnych województwach / Media
Reklama

We wszystkich województwach jako „znośną” ocenia swoją sytuację więcej niż połowa badanych (od 52 do 62 proc.). Najwięcej takich ocen odnotowano w wielkopolskim (62 proc.) oraz łódzkim i małopolskim (po 60 proc.).

Natomiast w grupie, która najgorzej oceniła swój budżet domowy, przodują mieszkańcy województw: podkarpackiego (25 proc.), lubuskiego i warmińsko-mazurskiego – po 27 proc.

Reklama
Mapa przeciętnego miesięcznego dochodu na 1 osobę w gospodarstwie domowym w stosunku do średniej dla Polski / Media

Przedstawione powyżej oceny są subiektywne. Dane liczbowe o poziomie dochodów i wydatków w regionach pokazują, że nie zawsze ocena poziomu życia jest zgodna z dochodem na osobę w rodzinie w danym województwie.

Dochód to uzyskane przychody z poszczególnych źródeł (nie tylko z pracy najemnej) pomniejszone o podatki, składki na ubezpieczenia społeczne i inne potrącenia. Dochód przeznaczyć możemy na konsumpcję, spłatę zobowiązań (np. kredytowych), inwestycje lub oszczędności. W porównaniu z rokiem 2012 obserwujemy jego wzrost we wszystkich województwach, całościowo dla Polski o 0,7% do poziomu 1 299 PLN na jedną osobę. Różnica pomiędzy najwyższym a najniższym średnim dochodem na osobę w województwach w 2013 roku wyniosła 53,3 pkt. proc.

Mieszkańcy Mazowsza uzyskiwali o 30 proc. wyższe dochody na osobę, niż wynosiła średnia dla całego kraju. Do dochodu rozporządzalnego wlicza się nie tylko umowy o pracę, ale także np. dochody kapitałowe, z wynajmu, z gospodarstw rolnych oraz z działalności gospodarczej. Warto jednak zauważyć, że sam poziom płac w województwie mazowieckim jest zdecydowanie wyższy niż średnia pensja w całym kraju. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto na Mazowszu wyniosło w 2013 roku 4 676 PLN, podczas gdy średnia płaca w całym kraju była o 22 proc. niższa. Mazowsze było też na pierwszym miejscu w rankingu zadowolenia z sytuacji materialnej w rodzinach.

Województwo opolskie, w którym dochody na osobę w rodzinie są o niemal 8 procent niższe od średniej, uplasowało się na drugim miejscu pod względem zadowolenia z sytuacji materialnej. W opolskim odnotowano, w porównaniu z 2010 rokiem, prawie 12 proc. wzrost średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto, co mogło mieć pozytywny wpływ na takie oceny. Warto też zauważyć, że mieszkańcy Opolszczyzny często wyjeżdżają do pracy w Niemczech.

Mateusz Rachucki, Wynagrodzenia.pl