Liderami, jeśli chodzi o zadowolenie z sytuacji w gospodarstwach domowych, są mieszkańcy województw: mazowieckiego i opolskiego (suma ocen bardzo dobrych i dobrych wynosi w tych regionach po 28 proc.) oraz pomorskiego (27 proc.).

We wszystkich województwach jako „znośną” ocenia swoją sytuację więcej niż połowa badanych (od 52 do 62 proc.). Najwięcej takich ocen odnotowano w wielkopolskim (62 proc.) oraz łódzkim i małopolskim (po 60 proc.).

Natomiast w grupie, która najgorzej oceniła swój budżet domowy, przodują mieszkańcy województw: podkarpackiego (25 proc.), lubuskiego i warmińsko-mazurskiego – po 27 proc.

Przedstawione powyżej oceny są subiektywne. Dane liczbowe o poziomie dochodów i wydatków w regionach pokazują, że nie zawsze ocena poziomu życia jest zgodna z dochodem na osobę w rodzinie w danym województwie.

Dochód to uzyskane przychody z poszczególnych źródeł (nie tylko z pracy najemnej) pomniejszone o podatki, składki na ubezpieczenia społeczne i inne potrącenia. Dochód przeznaczyć możemy na konsumpcję, spłatę zobowiązań (np. kredytowych), inwestycje lub oszczędności. W porównaniu z rokiem 2012 obserwujemy jego wzrost we wszystkich województwach, całościowo dla Polski o 0,7% do poziomu 1 299 PLN na jedną osobę. Różnica pomiędzy najwyższym a najniższym średnim dochodem na osobę w województwach w 2013 roku wyniosła 53,3 pkt. proc.

Mieszkańcy Mazowsza uzyskiwali o 30 proc. wyższe dochody na osobę, niż wynosiła średnia dla całego kraju. Do dochodu rozporządzalnego wlicza się nie tylko umowy o pracę, ale także np. dochody kapitałowe, z wynajmu, z gospodarstw rolnych oraz z działalności gospodarczej. Warto jednak zauważyć, że sam poziom płac w województwie mazowieckim jest zdecydowanie wyższy niż średnia pensja w całym kraju. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto na Mazowszu wyniosło w 2013 roku 4 676 PLN, podczas gdy średnia płaca w całym kraju była o 22 proc. niższa. Mazowsze było też na pierwszym miejscu w rankingu zadowolenia z sytuacji materialnej w rodzinach.

Województwo opolskie, w którym dochody na osobę w rodzinie są o niemal 8 procent niższe od średniej, uplasowało się na drugim miejscu pod względem zadowolenia z sytuacji materialnej. W opolskim odnotowano, w porównaniu z 2010 rokiem, prawie 12 proc. wzrost średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto, co mogło mieć pozytywny wpływ na takie oceny. Warto też zauważyć, że mieszkańcy Opolszczyzny często wyjeżdżają do pracy w Niemczech.

Mateusz Rachucki, Wynagrodzenia.pl