Pracownikowi tymczasowemu nie można powierzać pracy przez długi okres ani zadań identycznych z wykonywanymi przez osoby zatrudnione bezpośrednio przez dane przedsiębiorstwo. Tak stwierdził dr hab. Maciej Szpunar, rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), w swojej opinii wydanej w sprawie C-533/13.

W postępowaniu tym TSUE po raz pierwszy dokonuje interpretacji zapisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/104/WE w sprawie pracy tymczasowej. Rzecznik wskazuje też na nietypowość sprawy, bo TSUE ma orzekać o bezpośredniej skuteczności dyrektywy w sporze między firmą a związkiem zawodowym. Tymczasem, co do zasady, dyrektywy obowiązują w relacji UE – państwo członkowskie.
Z wnioskiem o wykładnię przepisów unijnych zwrócił się sąd pracy w Finlandii, do którego wpłynął pozew związkowców z branży ciężarówek-cystern i produktów naftowych przeciwko firmie Shell o naruszenie zapisów układu zbiorowego pracy (UZP). Zarzucono w nim, że Shell regularnie zatrudnia pracowników tymczasowych do zadań identycznych jak te, które są wykonywane przez załogę. Zdaniem działaczy tego typu działanie w myśl UZP jest nieuczciwą praktyką – bo czasownicy świadczą pracę przez długi okres w ramach zwykłej działalności przedsiębiorstwa oraz pod tym samym kierownictwem. Tymczasem UZP nakazuje ograniczenie korzystania z takich pracowników tylko do sytuacji, gdy występują okresy zwiększonego natężenia pracy lub gdy pewne zadania nie mogą zostać wykonane przez własną załogę. Sąd fiński miał wątpliwość, czy takie ograniczenia układu są uzasadnione i zgodne z dyrektywą. Ta ostatnia przewiduje bowiem, że można wprowadzać zakazy lub obostrzenia dotyczące pracy tymczasowej, ale tylko gdy jest to uzasadnione m.in. ochroną pracowników, bhp czy zapobieganiem nadużyciom.
Rzecznik zaproponował, by TSUE orzekł, że uregulowania UZP nie są sprzeczne z dyrektywą o pracy tymczasowej. Jego zdaniem wolno ograniczać korzystanie z pracy tymczasowej do zadań czasowych, które nie mogą zostać wykonane przez własnych pracowników. Można też zakazać zatrudniania czasowników, jeśli mieliby wykonywać takie same zadania jak osoby na etatach.
ORZECZNICTWO
Opinia rzecznika generalnego TSUE z 20 listopada 2014 r., sygn. C-533/13. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia