Osoba, która chce się wpisać do ewidencji w pośredniaku, powinna pamiętać o odpowiednich danych i dokumentach potwierdzających zatrudnienie i kwalifikacje.
Czy można się zarejestrować w dwóch urzędach?
Pani Magdalena jest zameldowana na pobyt stały w Gdyni, ale od roku mieszka w Szczecinie, gdzie ma meldunek czasowy. Po stracie pracy w wyniku redukcji wybiera się do urzędu pracy, by zarejestrować się jako bezrobotna. Chciałaby uzyskać taki status w pośredniakach w obu miastach i zastanawia się, czy jest to możliwe?
Nie można nabyć statusu bezrobotnego w dwóch powiatowych urzędach pracy jednocześnie. Przy rejestracji w pośredniaku klient musi złożyć oświadczenie, że nie jest zarejestrowany jako bezrobotny w innym powiatowym urzędzie pracy. Pośredniak ma także obowiązek przed rejestracją danej osoby jako bezrobotnej sprawdzić w rejestrze centralnym udostępnianym przez ministra pracy, czy nie widnieje ona w innym powiatowym urzędzie pracy. Możliwe jest wpisanie się do ewidencji dwóch różnych powiatowych urzędów pracy jako osoba poszukująca pracy, ale nie mogą tego zrobić bezrobotni, a np. zatrudnieni osiągający przychody z najmu lub renty albo właściciele gospodarstw rolnych powyżej 2 ha przeliczeniowych.
Podstawa prawna
Art. 2 ust. 1 pkt 2 i 33 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 674 ze zm.).
Par. 5 ust. 2, par. 7 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz.U. poz. 1299 ze zm.).
Czy wpis do ewidencji zależy od rodzaju pracy
Pani Anna niedawno straciła pracę. Przez ostatnie 8 miesięcy wykonywała zadania w oparciu o umowę o dzieło, nie były więc opłacane za nią składki na ubezpieczenia społeczne. Czy mimo to może zarejestrować się w urzędzie pracy?
Zarejestrowanie się w powiatowym urzędzie pracy nie wymaga spełnienia żadnych szczególnych warunków dotyczących długości stażu pracy lub opłacania składek na fundusze publiczne, w tym Fundusz Pracy, z którego finansowane jest wsparcie adresowane do bezrobotnych ze strony publicznych służb zatrudnienia. Uwaga! Rejestracja nie jest tożsama z uzyskaniem prawa do zasiłku. Obowiązujące regulacje wymagają jednak, by osoba, która rejestruje się w pośredniaku, spełniała wymogi określone w ustawowej definicji bezrobotnego. Musi być zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy lub innej pracy zarobkowej oraz poszukiwać zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Nie może uczyć się w szkole (poza placówkami dla dorosłych lub przystępowaniem do egzaminu eksternistycznego w takiej szkole albo na studiach niestacjonarnych na uczelni wyższej). Nie może też m.in. pobierać świadczeń emerytalnych i rentowych z tytułu niezdolności do pracy ani posiadać gruntu o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe. Zainteresowany rejestracją powinien zgłosić się do powiatowego urzędu pracy właściwego dla jego miejsca zameldowania (stałego lub czasowego).
Podstawa prawna
Art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 674 ze zm.).
Czy proces rejestracji trwa bardzo krótko
Pani Katarzyna wybiera się do urzędu pracy, by wpisać się do ewidencji osób bezrobotnych, aby uzyskać ubezpieczenie zdrowotne. Chciałaby poświęcić na to jak najmniej czasu. Czy uda się bardzo szybko przeprowadzić rejestrację?
Osoba rejestrująca się w pośredniaku musi bowiem przedłożyć wiele dokumentów, które urząd kopiuje na swój użytek. Poza tym pracownik służby zatrudnienia musi uzyskać od zainteresowanego wiele danych, o które będzie pytał w czasie rozmowy i wpisywał je do systemu elektronicznego. Bezrobotny powinien podać imiona, nazwisko, płeć, posiadane obywatelstwa, numer PESEL, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, nazwisko rodowe, stan cywilny oraz informację o tym, czy małżonek pozostaje lub nie w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy. Konieczne jest podanie liczby dzieci na utrzymaniu, adresu zameldowania na pobyt stały lub czasowy i adresu do korespondencji. Urzędnik zapyta też o wykształcenie, ukończone szkoły, wyuczone i wykonywane zawody, kwalifikacje oraz zawód, który bezrobotny chciałby wykonywać, a także o dowody potwierdzające jego kompetencje i kwalifikacje (stosowne dokumenty lub udokumentowaną ciągłość pracy przez co najmniej 6 miesięcy). Kolejne pytania dotyczyć będą poziomu znajomości języków obcych, posiadanych uprawnień zawodowych, rodzaju i stopnia niepełnosprawności i tego, czy bezrobotny jest zainteresowany szkoleniami oraz ewentualnie podjęciem zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Na potrzeby ustalenia, czy klientowi urzędu przysługuje prawo do zasiłku, będzie on pytany o okresy zatrudnienia – z podaniem nazwy pracodawcy, zajmowanego stanowiska, wymiaru czasu pracy i podstawy jej wykonywania, a także okresów wykonywania innej pracy zarobkowej i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Będzie musiał podać wówczas również, w jaki sposób nastąpiło rozwiązanie ostatniego stosunku pracy w ostatnich 6 miesiącach przed dniem rejestracji. Urzędnik poprosi go także o numer rachunku bankowego, jeżeli bezrobotny go posiada. Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny może przekazać również numer telefonu i adres e-mail oraz złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w badaniach rynku pracy prowadzonych przez publiczne służby zatrudnienia, organy administracji rządowej lub samorządowej lub na ich zlecenie.
Podstawa prawna
Art. 71 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 674 ze zm.).
Par. 5 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz.U. poz. 1299 ze zm.).
Czy na przyznanie zasiłku trzeba poczekać
Pan Grzegorz otrzymał od pracodawcy oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę z 2-tygodniowym wypowiedzeniem. Zamierza po zakończeniu umowy zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy, by uzyskać zasiłek dla bezrobotnych. Słyszał, że świadczenie przysługuje dopiero po 7 dniach od rejestracji. Czy na jego przyznanie trzeba tyle czekać ?
Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy od dnia zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy. Zasada ta obowiązuje od czasu nowelizacji ustawy z 27 maja br. Wcześniej zasiłek przysługiwał dopiero po 7 dniach od rejestracji. Wypłata zasiłku dla bezrobotnych następuje w terminach ustalonych przez urząd pracy, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od upływu okresu, za który świadczenie jest wypłacane.
Podstawa prawna
Art. 71 ust. 1, art. 72 ust. 10 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 674 ze zm.).
Par. 6 ust. 2 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (t.j. Dz.U. poz. 1189 ze zm.).
Czy można zarejestrować się przez internet
Pan Jakub rozstał się z firmą, gdy ta zlikwidowała oddział, w którym był zatrudniony. Chciałby zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy najchętniej jednak bez wychodzenia z domu i ponoszenia kosztów. Czy możliwe jest załatwienie sprawy przez internet?
Bezrobotny może dokonać rejestracji za pośrednictwem sieci. Na stronie www.praca.gov.pl znajdzie formularz elektroniczny, który powinien wypełnić. Stanowi on wniosek o dokonanie rejestracji. Do podania należy załączyć skany dokumentów wymaganych do rejestracji. Wypełniony wniosek z załącznikami trzeba jednak podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, który niestety kosztuje co najmniej 100 zł. Bez ponoszenia kosztów można podpisać wniosek profilem zaufanym ePUAP (Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej). Osoba bezrobotna, która nie posiada żadnego z takich podpisów, może dokonać tzw. prerejestracji w powiatowym urzędzie pracy, ale by dopełnić formalności, musi jednak udać się do urzędu. Przed zgłoszeniem się do pośredniaka przekazuje dane niezbędne do rejestracji za pośrednictwem tego samego formularza elektronicznego na stronie www.praca.gov.pl albo za pośrednictwem ePUAP. Po ich przesłaniu urząd wyznaczy termin stawiennictwa, nie dłuższy niż 7 dni roboczych od tego dnia. Przy wizycie w urzędzie trzeba będzie dostarczyć wszystkie wymagane na potrzeby rejestracji dokumenty. Dane osoby, która nie stawi się w wyznaczonym terminie, zostaną usunięte z systemu informatycznego.
Podstawa prawna
Ustawa z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. nr 64, poz. 565 ze zm.).
Par. 2–3, par. 8 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz.U. poz. 1299 ze zm.).