Ponad 900 osób zwolnionych w ubiegłym roku z wielkopolskiej Fabryki Mebli Tapicerowanych „Christianapol” Sp. z o.o. będzie mogło ponownie wystąpić o wypłatę zaległych wynagrodzeń, odpraw i innych świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP). Pozwoli na to ustawa z 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U. z 2014 r. poz. 923), która weszła w życie w sobotę.
Obecnie obowiązujące przepisy ograniczają możliwość uzyskania przez pracowników świadczeń z FGŚP w sytuacji upadłości transgranicznej przedsiębiorstwa. Występuje ona wtedy, gdy wraz z firmą mającą siedzibę za granicą upada jej polski oddział (taka sytuacja miała miejsce w przypadku wielkopolskiej fabryki). Zgodnie z ustawą zatrudnieni mogą występować z żądaniami finansowymi do FGŚP tylko w ciągu 4 miesięcy od ogłoszenia upadłości firmy przez sąd zagraniczny. Z reguły nie są oni jednak świadomi kondycji firmy za granicą, przez co spóźniają się z wnioskami i nie otrzymują należnych im pieniędzy. Aby uniknąć takich sytuacji, nowelizacja przewiduje, że uzyskanie świadczeń z FGŚP będzie możliwe w ciągu 4 miesięcy po wydaniu przez polski sąd wtórnego postanowienia o wszczęciu postępowania upadłościowego, które potwierdza orzeczenie upadłości przez sąd zagraniczny. Ponadto zgodnie z przepisami przejściowymi w ciągu 4 miesięcy od wejścia w życie ustawy o wypłatę świadczeń według nowych zasad będą mogły wystąpić osoby, których roszczenia powstały po 1 stycznia 2013 r.
Nowelizacja wprowadza też zasadę, że fundusz będzie mógł ułatwić firmom spłatę należności poprzez rozłożenie jej na raty lub odroczenie terminu spłaty zgodnie z unijnymi zasadami udzielania pomocy de minimis. Na takich samych warunkach będzie odbędzie się też umorzenie należności.
Etap legislacyjny
Ustawa weszła w życie 26 lipca 2014 r.