Pracownicy będą mieli więcej czasu na zgłaszanie swoich roszczeń do biur Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych po tym, jak upadłość ich pracodawcy ogłosi zagraniczny sąd. Sejm znowelizował ustawę o ochronie roszczeń pracowniczych.
Zmieniony został katalog przesłanek, których zaistnienie przesądza o zaistnieniu niewypłacalności uprawniającej załogę do zgłaszania w biurach FGŚP wniosków o wypłatę niewypłaconych przez upadłego pracodawcę wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy. Już wkrótce wydanie przez polski sąd wtórnego postanowienia o wszczęciu postępowania upadłościowego, które potwierdzi orzeczenie sądu zagranicznego, będzie podstawą do złożenia wniosku do FGŚP.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie roszczeń pracowniczych postanowienie o wszczęciu wtórnego postępowania upadłościowego nie jest przesłanką niewypłacalności. To kłopot dla pracowników polskiego przedsiębiorcy, którego upadłość ogłosił sąd zagraniczny. W takim bowiem przypadku załodze nieświadomej orzeczenia zagranicznego sądu biegnie i przepada czteromiesięczny okres na formalne zgłaszanie niezrealizowanych, a należnych płatności. Załoga zaczyna działać dopiero po wszczęciu wtórnego postępowania upadłościowego przed polskim sądem.
Po zmianie przepisów czas na składanie niezapłaconych roszczeń będzie się liczył od daty wydania postanowienia o wszczęciu wtórnego postępowania upadłościowego.
Etap legislacyjny
Ustawa trafi do Senatu