Osoby pragnące wstąpić do służb specjalnych muszą nie tylko przejść wszystkie testy, ale także posiadać obywatelstwo polskie.
Wczoraj w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie dwóch rządowych projektów ustaw dotyczących nowych zasad działania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu. Po wejściu w życie nowych rozwiązań ABW ma się stać służbą wyspecjalizowaną w przeciwdziałaniu zagrożeniom terrorystycznym. Ta formacja będzie odpowiedzialna za ściganie najpoważniejszych przestępstw przeciwko ekonomicznym interesom Skarbu Państwa powyżej kwoty co najmniej 16 mln zł. Rząd proponuje, aby w agencji służbę pełniły wyłącznie osoby posiadające obywatelstwo polskie i korzystające z pełni praw publicznych oraz wykazujące nieskazitelną postawę moralną, obywatelską i patriotyczną. Funkcjonariusz będzie musiał też obowiązkowo mieć co najmniej średnie wykształcenie.
Osoby zainteresowane pracą w ABW przejdą specjalne postępowanie kwalifikacyjne. W pierwszym etapie powinny złożyć podanie o przyjęcie, kwestionariusz osobowy, a także dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz zawierające dane o uprzednim zatrudnieniu lub pełnieniu służby. Drugi etap będzie się składał z testów psychologicznego i psychofizjologicznego. Kandydaci będą musieli wykazać się także dobrą kondycją fizyczną. Ponadto powinni się liczyć z tym, że w ich miejscu zamieszkania i pracy zostanie przeprowadzony wywiad.
Posłowie rozpoczęli także pracę nad rządowym projektem ustawy o Agencji Wywiadu. Nowe rozwiązania zaproponowane w tym dokumencie będą mieć także wpływ na osoby trzecie. Otóż osobie niebędącej funkcjonariuszem AW będzie przysługiwało odszkodowanie, jeżeli pomagając agentowi, poniosła uszczerbek na zdrowiu. W przypadku zaś śmierci takiej osoby o rekompensatę finansową będzie mogła ubiegać się rodzina.
Projekt reguluje także kwestię odszkodowania za szkody w mieniu Polaków, jakie ponieśli oni na skutek działań AW. Będzie ono przyznawane w wysokości ustalanej na podstawie orzeczenia rzeczoznawcy powołanego przez szefa agencji.
Etap legislacyjny
Pierwsze czytanie w Sejmie