Trybunał Konstytucyjny uznał, że art. 128 ust. 1 pkt 2 ustawy z 24 maja 2002 roku o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu ( Dz. U. nr 74, poz. 676 z późn. zm.) jest niezgodny z ustawą zasadniczą.

Skarga została złożona przez funkcjonariusza jednej z Agencji, który został zwolniony ze służby z powodu dwukrotnego nie pojawiania się na komisji lekarskiej (lekarze chcieli ocenić jego stan zdrowia). W związku z niestawieniem się na komisji szef jednostki zwolnił agenta odmawiając mu prawa mu do wypłaty zaległych urlopów.

Zainteresowany odwołał się do sądu administracyjnego, ale przegrał kolejne sprawy. Nie było bowiem podstawy do wypłaty mu takiego świadczenia. Przepisy w tym zakresie zmieniły się bowiem 27 września 2013 roku, ale nowelizacja nie regulowała sytuacji osób, które odeszły ze służby przed wejściem w życie tych zmian. I na to zwrócił uwagę TK wydając wyrok w sprawie.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 15 kwietnia 2014 r. sygn. akt SK 48/13