Urzędy pracy będą profilować pomoc dla bezrobotnych. Podzielą ich na grupy w zależności od zakresu wsparcia, jakiego trzeba im udzielić.
Wczoraj wyższa izba parlamentu opowiedziała się za przyjęciem zmian w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która reformuje działalność służb zatrudnienia. Senatorowie zagłosowali za ustawą nowelizującą, nie dokonując w niej żadnych poprawek. W takim brzmieniu, w jakim uchwalił ją Sejm, trafi ona teraz do podpisu prezydenta.
Nowelizacja przewiduje istotne zmiany w funkcjonowaniu publicznych pośredniaków. Wprowadza profilowanie pomocy dla bezrobotnych, czyli dostosowanie form aktywizacji stosowanych wobec tych osób przy uwzględnieniu ich oddalenia od rynku pracy. Zmianie ulegnie także sposób obsługiwania klientów pośredniaków. Poszukujący pracy i firmy ją oferujące będą trafiać do jednego, konkretnego pracownika służb zatrudnienia, pełniącego funkcję doradcy klienta. Ponadto ustawa wprowadza nowe sposoby wspierania bezrobotnych w powrocie na rynek pracy, skierowane do młodych rodziców oraz osób, które ukończyły 50 lat. Bezrobotni w wieku do 30 lat będą mogli skorzystać m.in. z bonów, dzięki którym wybiorą miejsce odbywania stażu lub zatrudnienia opłacane przez urząd pracy. Osoby po 50. roku życia będą uprzywilejowane przy korzystaniu ze szkoleń dotowanych przez pośredniaki, a także łatwiej będzie im znaleźć zatrudnienie dzięki dofinansowaniu ich wynagrodzeń u pracodawców ze środków Funduszu Pracy. Natomiast firmy, które zatrudnią rodziców powracających na rynek pracy w formie telepracy, będą mogły skorzystać ze specjalnych, wypłacanych co miesiąc grantów.
Nowelizacja wprowadza także nowe zasady współpracy pośredniaków i ośrodków pomocy społecznej, a także zlecanie zadań agencjom zatrudnienia, które mają w zastępstwie urzędu pracy szukać bezrobotnym etatu.
Etap legislacyjny
Ustawa trafi do podpisu prezydenta