Osoba, która skorzysta ze zwrotnego wsparcia na założenie działalności gospodarczej, nie zostanie pozbawiona w przyszłości szansy na ubieganie się o dotację na ten cel.
Tak wynika z projektu zmiany rozporządzenia w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej.
Obecnie przewiduje ono, że dofinansowania na założenie firmy nie może pozyskać osoba, która wcześniej otrzymała środki publiczne na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej albo na utworzenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej. Według zmienionych przepisów zakaz dzielenia dotacji nie będzie dotyczył tych osób, które korzystały uprzednio ze wsparcia zwrotnego (np. pożyczki).
Nowelizacja podyktowana jest też zmianą przepisów dotyczących przyznawania pomocy de minimis. Uwzględniono w niej regulacje rozporządzeń unijnych w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (nr 1407/2013, Dz.Urz. UE L 352 z 24 grudnia 2013 r., str. 1) oraz dotyczącego udzielania takiej pomocy w sektorze rolnym (nr 1408/2013, Dz.Urz. UE L 352 z 24 grudnia 2013 r., str. 9). Z obowiązujących przepisów polskiego rozporządzenia usunięte zostanie wymaganie, by przedsiębiorca, do którego nie stosuje się przepisów o rachunkowości, do wniosku o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy załączał dokumenty pozwalające ocenić jego sytuację finansową za okres 3 ostatnich lat. W przypadku tej formy wsparcia ujednolicono też warunki ubiegania się o nie przez przedsiębiorców i producentów rolnych. Ci ostatni nie będą musieli już składać oświadczeń o nieznajdowaniu się w trudnej sytuacji ekonomicznej, co przewidują obecne przepisy.
Ponadto projekt doprecyzowuje niektóre warunki przyznawania środków na założenie firmy, w tym m.in. wymóg nieprowadzenia działalności gospodarczej w ciągu roku przed złożeniem wniosku.
Zmienione przepisy będą obowiązywać od 30 czerwca 2014 r. do 30 czerwca 2021 r.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia w konsultacjach