Osoby zainteresowane założeniem spółdzielni socjalnej lub przystąpieniem do niej będą mogły bez przeszkód ubiegać się o przyznanie dofinansowania na taki cel z urzędu pracy, nawet jeśli wcześniej skorzystały z publicznych środków zwrotnych, czyli np. pożyczek czy kredytów.
To jedna ze zmian przewidzianych w projekcie nowelizacji rozporządzenia w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych (Dz.U. poz. 456). Obecnie o wsparcie z Funduszu Pracy nie mogą ubiegać się te osoby, które skorzystały już z publicznej pożyczki lub kredytu na założenie spółdzielni lub firmy.
Zgodnie z nowymi przepisami o wspomnianą pomoc będą mogły się ubiegać także osoby będące absolwentami centrów oraz klubów integracji społecznej, funkcjonujących na podstawie ustawy z 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 43, poz. 225 ze zm.). Uwzględniają one także nowe unijne regulacje dotyczące przyznawania pomocy de minimis. Projekt dostosowuje polskie przepisy dorozporządzenia unijnego w sprawie stosowania art. 107 i 108 traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (nr 1407/2013, Dz.Urz. UE L 352 z 24 grudnia 2013 r., str. 1). Od lipca 2014 r. wsparcie dla spółdzielczości, podobnie jak obecnie, będzie nadal udzielane na zasadach pomocy de minimis, ale już na podstawie powyższego, nowego unijnego uregulowania.
Nowelizacja zmienia też przepisy dotyczące warunków przyznania i zwrotu wspomnianej dotacji. Wyklucza ona możliwość otrzymania funduszy na spółdzielnię socjalną przez osoby, które nie podjęły lub zrezygnowały z tworzonego dla nich przez urząd pracy indywidualnego programu działania albo Programu Aktywizacja i Integracja, przeznaczonego dla długotrwale bezrobotnych. Obowiązek uczestniczenia w nich dla osób rejestrujących się w publicznych pośredniakach wprowadza nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (z 14 marca 2014 r.), która obecnie czeka na publikację w Dzienniku Ustaw i wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia.
Z kolei w zakresie zwrotu dotacji rozporządzenie odwołuje się do nowego brzmienia ustawy zatrudnieniowej. Zgodnie z nim beneficjent powinien zwrócić otrzymane środki wraz z odsetkami w terminie 30 dni od doręczenia wezwania starosty, jeżeli był członkiem spółdzielni socjalnej krócej niż rok albo gdy naruszył inne warunki umowy z urzędem pracy.
Nowe przepisy obowiązywać będą do 30 czerwca 2021 r.
Etap legislacyjny
Projekt w trakcie konsultacji