Zasady i terminy takiej zmiany określa rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 5 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2012–2016 (Dz.U. poz. 33). Polega ona na przestawieniu zegarów z godziny 2 minut 00 na godzinę 3 minut 00. Osoby pracujące na nocnej zmianie z 29 na 30 marca nie wypracują pełnej normy czasu pracy (siedem, a nie osiem godzin).
Nie oznacza to jednak oszczędności dla firmy. Niewypracowanie przez zatrudnionych obowiązującego ich dobowego wymiaru nie spowoduje obniżenia płacy. Zgodnie z kodeksem pracy za niewypracowaną godzinę podwładni zachowają prawo do wynagrodzenia przestojowego. Zasady jego wypłacania reguluje art. 81 k.p.