Wykaz chorób pozostających w związku z warunkami lub właściwościami służby w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biurze Ochrony Rządu, które uprawniają do 100 proc. uposażenia za czas choroby trafił do konsultacji społecznych.

Ustawa zmieniająca zasady wynagradzania funkcjonariuszy mundurowych w okresie choroby została przyjęta przez Senat i czeka na podpis prezydenta.

Nowe przepisy zakładają, że funkcjonariusz otrzyma 100 proc. uposażenia za okres objęty zwolnieniem lekarskim jedynie z powodu:

- wypadku pozostającego w związku z pełnieniem służby,
- choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby,
- wypadku w drodze do miejsca pełnienia służby lub w drodze powrotnej ze służby,
- choroby przypadającej w czasie ciąży,
- poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów,
- oddania krwi lub jej składników w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi lub z powodu badania lekarskiego dawców krwi.
Prawo do 100 proc. uposażenia przysługuje również wtedy, gdy funkcjonariusz został zwolniony od zajęć służbowych:

- podczas oddelegowania do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie policyjnym,
- w wyniku popełnienia przez inną osobę umyślnego czynu zabronionego w związku z wykonywaniem przez policjanta czynności służbowych, stwierdzonego orzeczeniem wydanym przez uprawniony organ,
- na skutek czynów o charakterze bohaterskim dokonanych w szczególnie niebezpiecznych warunkach, z wykazaniem wyjątkowej odwagi, z narażeniem życia lub zdrowia, w obronie prawa, nienaruszalności granic państwowych, życia, mienia lub bezpieczeństwa obywateli.

W pozostałych przypadkach uposażenie za czas choroby wyniesie 80 procent.

Podstawą do przygotowania wykazu wspomnianych wyżej chorób jest ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą. Szczegółowe rozporządzenie w tej sprawie zostało przekazane do konsultacji społecznych. Załącznikiem do niego jest poniższy wykaz chorób pozostających w związku z warunkami lub właściwościami służby, który obejmuje 28 pozycji.

pdf icon Wykaz chorób pozostających w związku z warunkami lub właściwościami służby
pobierz plik