Obecnie szczegółowe zasady przyznawania funkcjonariuszom takich dni wolnych od służby określa rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 7 czerwca 2002 r. (Dz.U. nr 81, poz. 740 z późn. zm.). Nowy akt wykonawczy jest niezbędny ze względu na dużą liczbę zmian wprowadzanych do obowiązujących przepisów.

Projekt rozporządzenia precyzuje wymiar urlopu wypoczynkowego osób rozpoczynających służbę w policji. Uzależnia liczbę dni wolnego od momentu rozpoczęcia zatrudnienia. Jeśli więc wstępujący do służby policjant wykorzystał urlop wypoczynkowy za dany rok proporcjonalnie do okresu przepracowanego u dotychczasowego pracodawcy, to resztę dni wolnych można mu udzielić w policji. Przy czym zgodnie z kodeksem pracy łączny czas wolnego nie może przekroczyć 26 dni.

Nowe przepisy zmienią też procedurę udzielania urlopu. Będzie on przyznawany przez kierownika jednostki lub poszczególnej komórki organizacyjnej policji bez konieczności uzyskiwania dodatkowych upoważnień. Natomiast ubiegający się o urlop okolicznościowy będą musieli uzyskać zgodę przełożonego właściwego w sprawach osobowych.

Projekt przewiduje też, że policjanci podnoszący kwalifikacje zawodowe zyskają jeden dzień wolny na przygotowanie się do każdego egzaminu (ale nie więcej niż sześć w czasie roku akademickiego).

Dodatkowe dni wolne nie będą przysługiwać w przypadku konieczności zdania egzaminu poprawkowego i komisyjnego. Projekt wprowadza jednocześnie zasadę, że funkcjonariusze, którzy zachorowali w czasie urlopu ojcowskiego, będą mogli go wykorzystać w innym terminie. Dzięki takiemu rozwiązaniu chorzy mundurowi zostaną zrównani w prawach z osobami korzystającymi z urlopu macierzyńskiego lub na warunkach macierzyńskiego.

Z nowych przepisów wynika, że urlop mundurowego nie może się rozpoczynać ani kończyć w dniu wolnym od służby. Przy czym dni wolne wynikające z podstawowego rozkładu czasu służby nie są oczywiście wliczane do wymiaru urlopu.

Etap legislacyjny

Projekt w trakcie konsultacji