Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o zasadach użycia i pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa. Dokument przedłożony przez ministra obrony narodowej zmienia zasady pracy cywilów na pokojowych misjach wojskowych. Nie będą oni objęci kodeksowymi przepisami dotyczącymi czasu pracy.

Proponowane wyłączenie przepisów Kodeksu pracy wobec cywilnych pracowników wojska oznacza usunięcie ograniczeń dotyczących rozliczania ich czasu pracy, zwłaszcza w zakresie przestrzegania normy dobowej i tygodniowej, przerwy na odpoczynek, pracy w niedzielę i święta, w nocy, a przede wszystkim nadgodzin. Nowe regulacje wprowadzają odmienne od Kodeksu pracy normy w celu zapewnienia pracownikom cywilnym odpowiednich wymiarów wypoczynku, z wyjątkiem sytuacji związanych między innymi z zapewnieniem bezpieczeństwa jednostce wojskowej, ochroną zdrowia i życia ludzkiego. Ponadto,okres rozliczeniowy będzie naliczany dla każdego pracownika indywidualnie od dnia jego zatrudnienia w kontyngencie. Chodzi o to, że z pracownikami przebywającymi w strefie działań wojennych umowa jest zawierana wyłącznie na czas określony do 6 miesięcy.

Rząd pozytywnie zaopiniował też poselski projekt nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Jednak zastrzeżono, że konieczne jest jego dostosowanie do obowiązującego prawa, a zwłaszcza prawodawstwa Unii Europejskiej. Wnioskodawcom zależy na wyeliminowaniu niezdrowej żywności ze szkolnych sklepików.
Według Rady Ministrów, zakazem sprzedaży niektórych produktów spożywczych należy objąć też młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii i specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.

Jednak rząd zastrzegł, że nie popiera poselskiej propozycji zakazu sprzedaży lub podawania w placówkach oświatowych produktów mlecznych o podwyższonej zawartości cukru. Wszystkie produkty mleczne powinny być dostępne w takich placówkach, bo dzieci mają znaczne niedobry wapnia w diecie.

Rząd uznał też, że w przypadku złamania zakazu sprzedaży lub podawania w placówkach oświatowych produktów zwierających znaczne ilości cukru, soli i tłuszczu - dyrektor placówki powinien mieć nie tyle prawo, ile obowiązek rozwiązania umowy z podmiotem handlowym - bez zachowania terminów wypowiedzenia i odszkodowania.