Nowelizacja przepisów pragmatyki służby żołnierzy zawodowych powinna zahamować szybkie i nie zawsze uzasadnione awanse. Niezrozumiałe jest jednak wysyłanie kapitanów na studia podyplomowe.
W ubiegłym roku zostały znowelizowane – w szerokim zakresie – przepisy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Nowe zawarte zostały w ustawie z 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 1335). Należy zaznaczyć, że zmiana tej ustawy wymuszona została doświadczeniami zebranymi w trakcie funkcjonowania od 2010 r. w pełni zawodowej armii. Nowela ta przede wszystkim rozwiązała wiele problemów służby podoficerów zawodowych.
W myśl nowych postanowień ustawy kadencyjność na stanowiskach służbowych będzie obowiązywała tylko oficerów w służbie stałej. Podoficerom zagwarantowano możliwość awansowania na wyższy stopień wojskowy, bez konieczności zmiany stanowiska służbowego, co jest szczególnie ważne w odniesieniu do wysoko kwalifikowanych specjalistów. Nowelizacja określiła również minimalny okres wysługi w poszczególnych stopniach wojskowych, co powinno zahamować nie zawsze uzasadnione zbyt szybkie kariery awansowe. Wprowadzono kilka przepisów porządkujących problematykę pragmatyki służbowej żołnierzy zawodowych, sferę uprawnień socjalnych, a także pełnienia służby kandydackiej.