Zmienią się zasady wypłaty żołnierzom uposażenia z góry na wypłatę z dołu z jednoczesną możliwością przekazania jego części w formie zaliczki.
Żołnierze niezawodowi będą wcześniej wiedzieć o konieczności stawienia się w jednostce.
Wczoraj w Sejmie odbyło się I czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz zmianie ustawy o uposażeniu żołnierzy niezawodowych oraz niektórych innych ustaw. Nowe rozwiązania mają nie tylko uatrakcyjnić służbę w Narodowych Siłach Rezerwowych (NSR), ale także ułatwić działalność pracodawcom zatrudniającym takich żołnierzy. Rezerwiści posiadający nadane przydziały kryzysowe będą wcześniej informowani o stawieniu się do służby. Projekt ustawy zakłada także obowiązek informowania pracodawcy o powołaniu jego pracownika, terminie jego stawienia się na ćwiczenia wojskowe oraz o dniach odbywania tych ćwiczeń.
Jednocześnie ustawa zmieni zasady wypłaty takim żołnierzom uposażenia z góry na wypłatę z dołu z jednoczesną możliwością przekazania jego części w formie zaliczki. Ta zmiana wynika z tego, że zdarzały się przypadki zwalniania się ze służby przygotowawczej znacznej liczby żołnierzy już po kilku dniach jej pełnienia i konieczności wypłacania im stawek za pełny miesiąc. Po zmianach prawo do wypłat będzie przysługiwało tylko za okres pełnienia służby.
Zmianie ulegnie także sposób ustalania wysokości uposażenia dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe. Obecnie kwota ta zależy od posiadanego stopnia wojskowego. Rozwiązanie to miało uzasadnienie w okresie funkcjonowania obowiązkowej służby wojskowej, gdyż mobilizowało rezerwistów do realizowania zadań na wysokim poziomie, a to przekładało się na uzyskanie wyższych stopni wojskowych. Po wejściu w życie ustawy wysokość uposażenia będzie zależała od zakresu obowiązków i odpowiedzialności, którego wyróżnikiem jest stopień etatowy zajmowanego stanowiska służbowego.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do dalszych prac w komisji