Od 2015 r. dołączą do nich także ochotnicze hufce pracy (OHP). Możliwość świadczenia przez te podmioty usług europejskiego pośrednictwa pracy na równi z publicznymi pośredniakami wprowadzi nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która obecnie czeka w Sejmie na drugie czytanie.

Równolegle do zmian ustawowych Ministerstwo Pracy przygotowało przepisy wykonawcze dotyczące współpracy urzędników z podmiotami prywatnymi i koordynacji działań w zakresie pośrednictwa. Zawiera je projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy. Przewiduje on możliwość współpracy urzędów pracy oraz centrów edukacji i pracy (w ramach OHP) z tymi podmiotami, które podpiszą z ministrem pracy umowę akredytacyjną oraz uzyskają wpis do rejestru akredytacji.

Zgodnie z nowymi rozwiązaniami wszystkie urzędy zostaną zobowiązane do upowszechniania na swoich stronach internetowych rejestru podmiotów, które uzyskały akredytację do prowadzenia pośrednictwa EURES. Ponadto wojewódzkie urzędy pracy (WUP) będą mogły współpracować z organizacjami pracodawców i związkami zawodowymi w ramach partnerstw transgranicznych EURES-T. Kooperacja ta będzie jednak dotyczyć wyłącznie wymiany informacji i doradztwa na temat warunków pracy i życia w krajach Unii Europejskiej.

Projekt modyfikuje też sposób upowszechniania zagranicznych ofert pracy. Przewiduje on, że WUP będą je przekazywać tylko do bazy internetowej, zwolnione zostaną zaś z obowiązku przesyłania ich do powiatowych urzędów pracy (PUP). Tą drogą nadal jednak będą przekazywane oferty szczególne, prezentowane na targach pracy lub adresowane do konkretnej grupy bezrobotnych w trudnej sytuacji. PUP natomiast co dwa tygodnie będą analizować internetową bazę ofert zatrudnienia i wybierać z niej te, które są najbardziej adekwatne do potrzeb bezrobotnych z terenu danego powiatu.

Resort pracy przygotował też nowe przepisy dotyczące ubiegania się o realizację usług europejskiego pośrednictwa pracy przez agencje zatrudnienia. Określa je projekt rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku o akredytację do prowadzenia takiego pośrednictwa w ramach sieci EURES. Proponowany formularz podania jest obszerny (zajmuje 6 stron) i szczegółowy, jednak agencje zatrudnienia będą mogły go składać w formie elektronicznej. Zainteresowana firma będzie musiała podać w nim m.in. dane dotyczące wpisu do rejestru agencji zatrudnienia, posiadanych systemów teleinformatycznych oraz doświadczenia w prowadzeniu pośrednictwa do pracy za granicą. Należy w nim określić także zakres usług planowanych do realizacji w ramach EURES, przewidywaną liczbę pracowników do tego skierowanych i poziom znajomości języków obcych przez te osoby.

Zmiany w pośrednictwie pracy EURES dają szansę na szerszy dostęp do ofert pracy dla osób poszukujących zatrudnienia i zwiększenie liczby podmiotów udzielających im pomocy – twierdzi Monika Zaręba, ekspert Pracodawców RP.

Etap legislacyjny

Projekty rozporządzeń przekazane do konsultacji